สมัครงาน

ร่วมงานกับบริษัทย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด

1.เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ประจำสำนักงานเวิ้งนครเกษม)
2.เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ (ประจำสำนักงานเวิ้งนครเกษม)
3.พนักงานขายหน้าร้าน (ประจำสำนักงานเวิ้งนครเกษม)
4.Sales Engineer (ประจำสำนักงานสะพานควาย)
5.ช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุง (ประจำสำนักงานพระประแดง)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ปรับเงินเดือน
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่ง)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ของเยี่ยมป่วย
 • ของขวัญบุตรคนแรก
 • เงินช่วยงานสมรส

 

 • เงินช่วยงานบวช
 • เงินช่วยงานฌาปณกิจครอบครัว-ญาติ
 • รางวัลพนักงานดีเด่น
 • รางวัลอายุการทำงานนาน
 • งานสังสรรค์ประจำปี
 • งานสัมมนา
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • อบรมภายใน-ภายนอก                                (มีรถรับ-ส่ง เข้าออกซอย เช้า-เย็น)

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านทาง E-mail ได้ที่ hr@mechanika.co.th หรือสมัครด้วยต้นเอง ตามที่อยู่บริษัท ติดต่อฝ่ายบุคคล

27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6157030 #6218, 6219 Fax. 02-618-2000

หมายเหตุ: อัพเดตล่าสุด 27/11/2017

ใบสมัครงาน

(APPLICATION FORM)
คำแนะนำ ใบสมัครงานเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่าน โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน และชัดเจน
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
เลือกรูปChange Remove
23
165
50
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
0
0
0
0
0
0
0
0
ระดับการศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
ประสบการณ์การทางาน
เริ่มจากงานล่าสุด - อดีต
ระยะเวลา
รวมเวลาที่ทำงาน
ระยะเวลา
รวมเวลาที่ทำงาน
ระยะเวลา
รวมเวลาที่ทำงาน
ระยะเวลา
รวมเวลาที่ทำงาน
ความสามารถทางภาษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ความสามารถด้านต่างๆ
ด้านพิมพ์ดีด
ด้านพาหนะ
การฝึกอบรม
กิจกรรม / สังคม
งานอดิเรกของท่านคือ
บุคคลอ้างอิง
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดทั้งหมดในใบสมัครงานนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังบริษัทฯ ตรวจพบว่าข้อความใดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ บอกเลิกการว่าจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยข้าพเจ้าถือว่าการจ้างงานนั้นเป็นโมฆะ และจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้นจากบริษัทฯ จึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน