อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยมหนีไฟ ประจำปี 2561

บจก. ย่งฮง (ประเทศไทย) จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยมหนีไฟ ประจำปี 2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงอันตราย และเตรียมความพร้อม เพิ่มทักษะในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นด้วย

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม