เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหลักสูตร การป้องกัน และระงับอัคคีภัย ขั้นต้น ประจำปี 2563 ณ บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสะพานควาย โดยได้รับเกียรติจาก อ.ชุษฎ์ตมา สุขจำเริญ และทีมงาน จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าไหม้ในสถานประกอบการโดยมีพนักงานจาก 3 สาขา ให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

ซ้อมดับเพลิง
ซ้อมดับเพลิง 1
รถดับเพลิง
ซ้อมดับเพลิง 2
ดับเพลิง 8
ซ้อมดับเพลิง 4
ซ้อมดับเพลิง 7
ดับเพลิง
ดับเพลิง 1
ซ้อมดับเพลิง 5
ดับเพลิง 3