ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ

          ค่าความร้อน หมายถึง ปริมาณพลังงานความร้อนที่สามารถได้รับจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆในปริมาณที่กำหนด โดยปกติจะแสดงเป็นหน่วยของพลังงานต่อหน่วยของมวล

ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง (ค่าความร้อนสุทธิ) ENERGY CONTENT OF FUEL (NET CALORIFIC VALUE)

ประเภท (หน่วย) กิโลแคลอรี/หน่วย
Kcal/UNIT
ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/ล้านหน่วย
Toe/10⁶ UNIT
เมกะจูล/หน่วย
MJ/UNIT
พันบีทียู/หน่วย
10³Btu/ UNIT
พลังงานเชิงพาณิชย์
1.น้ำมันดิบ(ลิตร) 8680.00 860.00 36.33 34.44
2.คอนเดนเสท (ลิตร) 7900.00 782.72 33.07 31.35
3.ก๊าซธรรมชาติ
    3.1 ชื้น (ลูกบาศก์ฟุต) 248.00 24.57 1.04 0.98
    3.2 แห้ง (ลูกบาศก์ฟุต) 244.00 24.18 1.02 0.97
4.ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
    4.1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ลิตร) 6360.00 630.14 26.62 25.24
    4.2 น้ำมันเบนซิน (ลิตร) 7520.00 745.07 31.48 29.84
    4.3 น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร) 8250.00 8250.00 34.53 32.74
    4.4 น้ำมันก๊าด (ลิตร) 8250.00 8250.00 34.53 32.74
    4.5 น้ำมันดีเซล (ลิตร) 8700.00 8700.00 36.42 34.52
    4.6 น้ำมันเตา (ลิตร) 9500.00 9500.00 39.77 37.70
    4.7 ยางมะตอย (ลิตร) 9840.00 9840.00 41.19 39.05
    4.8 ปิโตรเลียมโค้ก (กก.) 8400.00 8400.00 35.16 33.33
5.ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 860.00 860.00 3.60 3.41
6.ไฟฟ้าพลังน้ำ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 2236.00 2236.00 9.36 8.87
7.พลังงานความร้อนใต้พิภพ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 9500.00 9500.00 39.77 37.70
8.ถ่านหินนำเข้า (กก.) 6300.00 624.19 26.37 25.00
9.ถ่านโค้ก (กก.) 6600.00 653.92 27.63 26.19
10.แอนทราไซต์ (กก.) 7500.00 743.09 31.40 29.76
11.อีเทน (กก.) 11203.00 1110.05 46.89 44.42
12.โปรเพน (กก.) 11256.00 1115.34 47.11 44.67
13.ลิกไนต์
    13.1 ลี้ (กก.) 4400.00 435.94 18.42 17.46
    13.2 กระบี่ (กก.) 2600.00 257.60 10.88 10.32
    13.3 แม่เมาะ (กก.) 2500.00 247.70 10.47 9.92
    13.4 แจ้คอน (กก.) 3610.00 357.67 15.11 14.32
พลังงานใหม่และหมุนเวียน
1.ฟืน (กก.) 3820.00 378.48 15.99 15.16
2.ถ่าน (กก.) 6900.00 683.64 28.88 27.38
3.แกลบ (กก.) 3440.00 340.83 14.40 13.65
4.กากอ้อย (กก.) 1800.00 178.34 7.53 7.14
5.ขยะ (กก.) 1160.00 114.93 4.86 4.60
6.ขี้เลื่อย (กก.) 2600.00 257.60 10.88 10.32
7.วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กก.) 3030.00 300.21 12.68 12.02
8.ก๊าซชีวภาพ (ลูกบาศก์เมตร) 5000.00 495.39 20.93 19.84

ค่าการแปลงหน่วย (UNIT CONVERSION FACTORS)

1 กิโลแคลอรี (kcal) = 41863 จูล (joules)
= 3.968 บีทียู (Btu)
1 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (toe) = 10.093 จิกะแคลอรี (Gcal)
= 42.244 จิกะจูล (GJ)
= 40.047 x 10⁶ บีทียู (Btu)
1 บาร์เรล (barrel) = 158.99 ลิตร (litres)
1 ลูกบาศก์เมตรของไม้ (cu.m. of solid wood) = 600 กิโลกรัม (kg.)
1 ลูกบาศก์เมตรของถ่าน (kg. of charcoal) = 250 กิโลกรัม (kg.)
5 กิโลกรัมของฟืน (kg. of fuel wood) = 1 กิโลกรัมของถ่าน (kg. of charcoal product)  
1 ลิตรของก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (litre of LPG) = 0.54 กิโลกรัม (kg.)

ที่มา : รายงานพลังงานของประเทศไทยรายปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
          ทางบริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องพ่นไฟ พร้อมรับประกอบ ติดตั้ง และมีอะไหล่ให้บริการ หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ

รับชม >> เชื้อเพลิงของเครื่องพ่นไฟ OLYMPIA

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม