เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสินค้าตลอดจนสร้างเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน CHEMPRO ขอชี้แจงนโยบายการรับประกันสำหรับสินค้าประเภท AODD PUMP โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. การรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับสารเคมีของผู้ใช้งาน
  2. โปรดตรวจสอบสารเคมีโดยอ้างอิงเอกสาร Chemical Guide ถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และติดต่อตัวแทน จำหน่ายเพื่อรับทราบถึงระยะเวลารับประกัน กรณีใช้งานกับสารเคมีดังกล่าว
  3. หากสารเคมีดังกล่าว ไม่มีรายชื่อในเอกสาร Chemical Guide โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อสอบถาม ระยะเวลารับประกัน มิเช่นนั้นสินค้าจะไม่มีการรับประกันสินค้าตลอดการใช้งาน

นโยบายการรับประกันดังกล่าวมีผลโดยทันที และครอบคลุมทั้งกับสินค้าที่ถูกจำหน่ายก่อนและหลังประกาศดังกล่าว

หากผู้ใช้งานท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อกลับได้ที่  https://www.yonghong.co.th/contact-us

*การรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับสารเคมีของผู้ใช้งานตามตารางด้านล่าง
A = ดีมาก B = ดี C = ไม่แนะนำและไม่อยู่ในรับประกัน X = ไม่แนะนำและไม่อยู่ในรับประกัน - = ไม่มีข้อมูล
Chemical Formula Neoprene Buna-n EPDM Hytre Viton PTFE Santoprene Aluminum Cast Iron Stainless Steel Polypropylene PVDF Nylon
1-Chloronaphthalene C10H7CI X X X - C A X X B B X - -
1-Nitropropane CH3(CH2)2NO2 C X A - X A - A A A - - -
Acetaldehyde (Ethanal) CH3CHO X X A B X A B A B A c A 150°F B
Acetamide (Acetic Acid Amide) CH3CONH2 B B A - B A A A X X A A 140°F A
Acetate Solvents CH3COOR X X - - X A B A - A X A A
Acetic Acid _ 20% B c A A c A B - A A B X A
Acetic Acid _ 30% B c A A X A B X A A - - -
Acetic Acid _ 50% CH3COOH c c A - c A B X A A - - -
Acetic Acid _ Glacial CH3COOH X c B A X A B B X A c A 120°F X
Acetic Anhydride (Acetic Oxide) (CH3CO)2O B c B C X A A B B 90% 212°F A X B 70°F A
Acetone (Dimethylketone) CH3COCH3 X X A C X A B B A A X X B
Acetone Cyanohydrin (CH3)2C(OH)CN B X X - X A A B B B - - -
Acetonitrile (Methyl Cyanide) CH3CN A c A - X A A A A A - A A
Acetophenone (Phenyl Methyl Ketone) C6H5COCH3 X X A - X A B B A A A 70°F A A
Acetyl Acetone (2,4-Pentanedione) CH3COCH2COCH3 X X A - X A B X B B - - -
Acetyl Chloride CH3COCI X X C X B A B X A B X A X
Acetyl Salicylic Acid (Aspirin) (CH3OCO)C6H4COOH X - B - - A A X B B - - -
Acetylene (Ethyne) HC=CH c A A A A A c A A A X A B
Acetylene Tetrabromide (Tetra Bromoethane) (CHBr2)2 X X - - A A X X A - - - -
Acrolein (Acrylaldehyde) H2C=CHCHO - B - - A A A B B B - - -
Acrylonitrile (Vinyl Cyanide) CH2=CHCN X X X - X A B A A A B A A
Adipic Acid (1,4-Butanedicarboxylic Acid) HOOC(CH2)4 (COOH ) X B - - A A B B B B A A -
Alcohols R-OH - - - B - - - - - - A A A
Alkazene (Chlorethyl or Polyisopropyl benzenes)   X X X A A X - - - - - -
Allyl Alcohol (2-Propen-l-ol) CH2CHCH2OH A A A B A B A A A - A -
Allyl Bromide (3-Bromopropene) H2C=CHCH2Br X X X B A - X A - - - -
Allyl Chloride (3-Chloropropene) CH2=CHCH2CI X X X B A - X C B A 70°F A -
Almond Oil (Artificial) X X B X A - - - - - - -
Alum (Aluminum Potassium Sulfate Dodeca hydrate KAI(SO4)2 &1&2H2O A A A X A A - - B A A C
Aluminum Acetate (Burow's Solution) C C A X A A - B C A - A
Aluminum Ammonium Sulfate (Alum) AINH4(SO4)2 B B - A A - - - - A A -
Aluminum Bromide AIBr3 A A - - A - - - - - A -
Aluminum Chloride AICI3 A A A B A A A 20% X C B A A B
Aluminum Fluoride AIF3 A B B - A A A A 50% C C A A A
Aluminum Hydroxide (Alumina Tri hydrate) AI(OH)3 A A A - C A A B 10% B 30% B A A A
Aluminum Nitrate AI(NO3)3 &9H2O A A A - A A A X - A 10% A A B
Aluminum Phosphate AIPO4 A A A - A A A - - - - - -
Aluminum Potassium Sulfate (Potash Alum) KAI(SO4)2 A A A - A A A A 10% X A A A X
Aluminum Sodium Sulfate (Soda NaAI(SO4)2 A A A - A A - - - - - - -
Aluminum Sulfate (Cake Alum) AI2(SO4)3 A A A B A A A B 30% X A 50% 167°F A A A
Amines R-NH2 B X - A 70° X - A A - A B - A
Ammonia Anhydrous, Liquid NH3 B B A X X A A A A A A A A
Ammonia Gas Cold A A - - A A A - - - - - -
Ammonia Gas Hot B C - - X A A - - - - - -
Ammonia Liquors A - - - X A A A A A - - -
Ammonium Acetate CH3CO2NH4 A - - - A A A B 50% A 50% - - - -
Ammonium Bicarbonate NH4HCO3 A A A - A A B B B 90% - - - -
Ammonium Bifluoride 10% NH4HF2 X B - - - A A C X B A A -
Ammonium Carbonate (NH4)2CO3 B X A - A A A B B B 70% 212°F A A A
Ammonium Casenite A - - - - - A - - A - - -
Ammonium Chloride (Sal Ammoniac) NH4CI A A A A A A A X X B A A B
Ammonium Cupric Sulfate (NH4)2Cu(SO4)2 - A - - A A - - - - - - -
Ammonium Dichromate (NH4)2Cr2O7 A A A - - A A A A 30% - - - -
Ammonium Fluoride NH4F B B - - A 20% A - B 10% B 20% B B A A
Ammonium Hydroxide (Aqua Ammonia) NH4OH B B A - B A A A 30% B 30% A 50% A A C
Ammonium Metaphosphate A A A - A A - B 90% B B A A -
Ammonium Nitrate NH4NO3 B A A B A A A B B A A A C
Ammonium Nitrite NH4NO2 A A - - - A A - - - A 70°F A -
Ammonium Oxalate (NH4OOQ2 A A - - - - A - - A - - -
Ammonium Persulfate (NH4)2S2O8 A C B - A A A C X A A A X
Ammonium Phosphate, Di-Basic (NH4)2HPO4 A A - - A A A B - A A A c
Ammonium Phosphate, Monobasic (NH4)H2PO4 A A A B A A A X X B A A -
Ammonium Phosphate, Tri-Basic (NH4)3PO4&3H2O A A - - A A A X - B A A -
Ammonium Sulfate (NH4)2SO4 A A A C A A A X B A 80% 212°F A A B
Ammonium Sulfide (NH4)2S A A - - A A - B - B - - -
Ammonium Sulfite (NH4)2SO3H2O - A - - A A - C X B A - A
Ammonium Thiocyanate NH4SCN A A A - A A - C c A 50% - - -
Ammonium Thiosulfate (NH4)2S2O3 A A A - A A A A 40% X A 10% - - -
Amyl (1-Pentanol) C4H9CH2OH B B - - B A A B - A B A A
Amyl Acetate (Banana Oil) CH3CO2C5H11 X X A c X A B A B A X A 120°F C
Amyl Alcohol (Pentyl Alcohol) CH3(CH2)4OH A B A A A A B A A A A A -
Amyl Borate C5H11BO3 B A - A A B - - - - - -
Amyl Chloride (Chloropentane) CH3(CH2)4CI X X X A A C X A A X A C
Amyl Chloronaphthalene X B - A A C - - - A - -
Amyl Naphthalene C15H18 X X X A A C - - - - - -
Amyl Phenol C6H4(OH)C5H11 - X - A A - A A A - - -
Aniline (Aniline Oil) (Amino Benzene) C6H5NH2 X X C X B A B B A A A A A
Aniline Dyes C C C B A B B C B - - -
Aniline Hydrochloride C6H5NH2HCI X C - B A A X X X X A X
Animal Fats & Oils C A B B A A C A X A A
Animal Gelatin A A A A A - - - A
Anisole (Methylphenyl Ether) C6H5OCH3 X - - X A - B B B
Ansul Ether X C - X A X - - -
Anthraquinone C14H8O2 - - - - A - B B B
Anti-Freeze (Alcohol Base) A A A A A - A A A
Anti-Freeze (Glycol Base, Prestone B A A A A A A A A
Antimony Pentachloride SbCI5 - X - - A - A A A
Antimony Trichloride SbCI3 - B A A A - B A A A A X
Aqua Regia (Nitric & Hydrochloric X X X B A X X X X C A X
Aroclor X C X A A - A B A X A
Aromatic Hydrocarbons C6H5R X X - C A A c A A A
Aromatic Solvents (Benzene etc.) X C X B A - - B A
Arsenic Acid AsH3O4 A B A A A A A X B A A X
Arsenic Trichloride (Arsenic Butter) AsCI3 A C X X A B B B X
Ascorbic Acid C6H8O6 - - - A A - A X A
Askarel (Pyranol) X B X C A X - - A
Asphalt c B X B A A B A B A A A A
Asphalt Topping A C - B C A - - A A
ASTM _ Ref #1 Oil (High Aniline) B A X A 212°F A A A A A A
ASTM _ Ref #2 Oil (Medium Aniline) B A X A A A A A A A
ASTM _ Ref #3 Oil (Low Aniline) C A X A 212°F A A B A A A
ASTM _ Ref #4 Oil (High Aniline) X B X - A A - A A A
ASTM _ Ref Motor Fuel A (Aliphatic) B A X A 158°F A A - A A A
ASTM _ Ref Motor Fuel B (30% Aromatic) X A X A 158°F A A - A A A
ASTM _ Ref Motor Fuel C (50% Aromatic) X B X C A A - A A A
Aviation Gasoline C A X - A A - A A A
Barbeque Sauce A A - - - A - - X A
Barium Carbonate BaCO3 A A A - A A A X B B A A A
Barium Chloride Dihydrate BaCI2 &2H2O A A A - A A - B 50% B B 212°F A A B
Barium Cyanide Ba(CN)2 A C - X A - A - - A X - A
Barium Hydroxide (Barium Hydrate) Ba(OH)2 A A A B A A A X B A 50% 122°F A A A
Barium Nitrate Ba(NO3)2 A A - - - A A B A A A A A
Barium Sulfate (Blanc Fixe) BaSO4 A A A X A A A B B B A A A
Barium Sulfide BaS A A A - A A A X - B A A A
Beef Extract A A - - A A - - X A - - -
Beer A C A B A A A A X A A 75°F A 175°F A
Beet Sugar Liquors (Sucrose) A A A - A A A A B A A A A
Benzaldehyde C6H5CHO X X B B X A B A A A X A X
Benzene (Benzol) C6H6 X X X C70 o B A C B B A 167°F X B A
Benzene Sulfonic Acid C6H5SO3H A C C - A A - C A A X B 100°F X
Benzoic Acid (Benzene Carboxylic C6H5COOH B X B - A A - B X B X A X
Benzol (Benzene) C6H6 X X X C70 o B A B B B A 167°F X B A
Benzoyl Chloride C6H5COCI X X X B A - X A B - A -
Benzyl (Phenylcarbinol) C6H5CH2OH B X - A A A B - A A A -
Benzyl Acetate CH3COZ CH2C6H5 - X - X A - A A A - - -
Benzyl Alcohol C6H5CH2OH C X C A A - A A A A A X
Benzyl Benzoate C6H5CO2CH2C6H5 X X B A A C A B B - - -
Benzyl Chloride (Chlorotoluene) C6H5CH2CI X X X A A C X A B X A A
Benzyl Dichloride (Benzal Chloride) C6H5CHCI2 - X - - A - X B A - - -
Biphenyl (Diphenyl) C6H5C6H5 X X X A A - A A - - - -
Bismuth Subcarbonate (Bismuth Carbonate) (BiO)2CO3 A A A A A - - - B 10% - - -
Black Sulfate Liquor A B A B A A - C B A - - -
Blast Furnace Gas CO,H2ZCH4,CO2ZN2 A C - B A A A - - - - - -
Bleach Solutions X X A C B A B X - B X - -
Borax (Sodium Borate) B4Na2O7 A B A A A A A B B A A A A
Bordeaux Mixture A A A B B A A - - A - - -
Boric Acid (Boracic Acid) H3BO3 A A A A A A A A X A 30% A A B
Brake Fluid (Non-Petroleum Base) A X A - - A A A A A X - B
Brewery Slop A A - - A A A - A A - - -
Brine (Sodium Chloride) B A A B A A - - X A A A -
Bromine _ Anhydrous Br2 X X C X A A C B C X X A 150°F -
Bromine Trifluoride BrF3 X X X X A C A - B X -
Bromine Water B X X B A B X X X X A
Bromobenzene C6H5Br X X X B A X X B A X
Bromochloromethane BrCH2CI X X B C A - X B B -
Bromotoluene C6H4BrCH3 - X - B A - X A A -
Bronzing Liquid X X B X A A - - A -
Bunker Oil (Fuel) #5, #6 & C Hydrocarbons B A X A A B A A A -
Butadiene C4H6 C X C C A C A A A X A A
Butane (LPG) (Butyl Hydride) C4H10 B A X A A A C A A A X A A
Butter C A A B A A B A X A - - -
Buttermilk A A - - A - A A - A A A B
Butyl (Butanol) C3H7CH2OH A A - - A A A B - A B A B
Butyl Acetate CH3CO2(CH2)3CH3 X X B C X A B A A A X A 100°F A
Butyl Acetyl Ricinoleate C24H44O5 X C C - B A B - - A - - -
Butyl Acrylate CH2CHCO2C4H9 X X X - X A C - - A - C -
Butyl Alcohol (Butanol) CH3(CH2)3OH A A B B A A A A B A A A -
Butyl Amine (Aminobutane) CH3(CH2)2CH2NH2 X B X X A A A A A X B 70°F A
Butyl Benzoate C6H5COO(CH2)3CH3 X - B A A C B B A - - -
Butyl Bromide CH3(CH2)2CH2Br - X - B A - - - A - A -
Butyl Butyrate CH3(CH2)2 CH2CO2C4H9 - X - X A - A A A - - -
Butyl Carbitol CH3(CH2)3OCH CH20cH2CH B A A A A B - - - - - -
Butyl Cellosolve HOCH2CH2OC4H9 C B - C A A - - - - B -
Butyl Chloride (Chlorobutane) CH3(CH2)3CL - X - A A - X B B X A A
Butyl Ether (Dibutyl Ether) (CH3(CH2)3)2O B A - C A - A B A X A 100°F A
Butyl Oleate C22H42O2 X - C A A C - - - - - -
Butyl Stearate CH3(CH2)16 CO2(CH2)3CH X A C B A C B B B - A -
Butylene (Butene) C4H8 X B X B A X A - A X A B
Butyraldehyde CH3(CH2)2CHO X X c X A c A A A - - -
Butyric Acid CH3(CH2)2CO2H X C c B C A A A X B A A C
Butyric Anhydride (CH3CH2CH2CO)2O - C - - A - A A A - - -
Butyronitrile CH3CH2CH2CN X X A - A - - - - - - -
Calcium Acetate Hydrate Ca(CH3COO)2 H2O c B A X A - C C B - - -
Calcium Bisulfite Ca(HSO3)2 A A X X A A - X X A 90% A A B
Calcium Carbonate (Chalk) CaCO3 A A A - A A A c B B A A A
Calcium Chlorate Ca(CIO3)2 A A A - A A - B 30% B B 30% A A -
Calcium Chloride (Brine) CaCI2 &6H2O A A A A A A A A A A A A B
Calcium Hydrosulfide (Calcium Sulfhydrate) Ca(HS)2&6H2O - A - - A A - - - - - - -
Calcium Hydroxide (Slaked Lime) Ca(OH)2 A A A B A A A X B B 50% A A B
Calcium Hypochlorite 20% (Calcium Oxichloride) Ca(CIO)2 X C B A 5% B A A X X B A A A
Calcium Nitrate Ca(NO3)2 A A A - A A A B 40% 212°F B 30% 212°F B 40% 212°F A A A
Calcium Oxide (Unslaked Lime) CaO A A A B - A - A A A - - -
Calcium Silicate Ca2SiO4 - A - A A - A B B - - -
Calcium Sulfate (Gypsum) CaSO4 A A A A A A C B 10% A 10% A A X
Calcium Sulfide CaS B A A A A A A 20% B B A 120°F A
Calcium Sulfite CaSO3&2H2O - A - A A - B 10% B A 10% - -
Calgon (NaPO3)6 A A - A - A - X A A -
Cane Juice A A - - - A B A A X -
Cane Sugar Liquors A A A B A A A A A A A A
Capryl Alcohol (Octanol) CH3(CH2)6CH2OH B A C B A - A A A - -
Caprylic Acid (Octanoic Acid) CH3(CH2)6 COOH - C - - A - A - A - A
Carbamate H2NCO2R C C C A A A - - - - -
Carbitol CH3CH2OCH2CH2OCH2CH 20 C B c C A B A A A - -
Carbolic Acid (see Phenol) C6H5OH c X c A A A B A B C A 150°F X
Carbon Dioxide (Carbonic Acid Gas) CO2 A A B A A A A A A A A A A
Carbon Disulfide (Carbon Bisulfide) CS2 X X X C A A X A B A 90% X A B
Carbon Monoxide CO A C C A C A A A A A A A A
Carbon Tetrachloride (Tetrachloromethane) CCL4 X C X X A A X X C B X A B
Carbonated Beverages CO2/H2O A A - - - A A C - A A A -
Carbonic Acid (liquid) H2CO3 A B - C A A A A X B A A A
Casein A A A - A A - B - B - - -
Castor Oil A A B B A A B A B A - - -
Catsup (Ketchup) C A - - A A A B X A A - -
Cellosolve (Glycol Ethers) HOCH2CH2OR C C C X B A C A - A A 100°F A A
Cellulose Acetate C8H12O5 B B - - C A - B B A - - -
Cellulube Hydraulic Fluids (Phosphate Esters) X X A c B A X A A A - - -
Chlorinated Lime 35% Bleach CA(CIO)2 X C A A 6% A A X - X A - - -
Chlorinated Water C C - X A A - C - B B A B
Chlorine Dioxide CIO2 X X C - B A X B - X X A -
Chlorine Trifluoride CIF3 X X X - B A X A - A X - X
Chlorine, Anhydrous Liquid CI2 X X - - A A X X X X X A -
Chlorine, Dry CL2 C C - X A A c X X - X A X
Chlorine, Wet CI2/H2O X C X X A A c B c A X A X
Chloroacetic Acid (Monochloroacetic Acid) CICH2COOH C X B X C A - X X X A A X
Chloroacetone (Monochloroacetone) CICH2cOCH3 C X A - C A c X B B X - -
Chlorobenzene (Monochlorobenzene) C6H5CI X X X X A A c X B B X A 150°F B
Chlorobromomethane CICH2Br X X - - A A X X A B X - -
Chlorobutadiene (Chloroprene) C4H5CL X X X - A A c X B B X - -
Chloroform CHCI3 X X X X A A X X B A X A X
Chlorosulfonic Acid HSO3CL X X X X X A A B B B X X X
Chlorothene (Chlorinated Solvents) CH3CCL3 X X - - C A - X B A - - -
Chlorotrifluoroethylene C2H2CIF3 - X - - - A - B X B - - -
Chocolate syrup A A - - - A A - B A A - -
Chromic Acid _ 25%-50% H2CrO4 X X c X A A A X B X X A 120°F X
Chromic Acid _ Over 50% H2CrO4 X X c X A A A X X X X A 120°F X
Chromic Acid _ To 25% H2CrO4 X X A X A A A B 10% B X X A 120°F X
Cider (Apple Juice) A A - B A A A B X A - - -
Cinnamon Oil C - - - - A C - X A - - -
Citric Acid C6H8O7 H2O A B A A A A A X X A 30% B A 250°F X
Citric Oils X C B A A C - X A A
Citrus Pectin Liquor A A - A A - - - A -
Clorox B C - A A B - X A B
Clove Oil (Eugenol) C10H12O2 C - - - A C - X A -
Cobalt Chloride COCI2&6H2O A A C A A A X - - A
Coconut Oil (Coconut Butter) B B A - A A B B A A - - -
Cod Liver Oil (Fish Oil) B B A - A A C A X A - - -
Coffee A A - - - A A A - A A - -
Coke Oven Gas H2(&5&3%), CH4 (&2&6%), C C - - A A B - - - - A -
Copper Acetate Cu(c2H3O2)2 CuO &6H2O C B A - - A A X A 90% B 10% - A -
Copper Chloride CuCI2&2H2O A A A A A A A X X X A A -
Copper Cyanide CuCN A A A - A A A X A A 10% A A A
Copper Fluoroborate A B - - A - A X X X - - -
Copper Nitrate Hexa hydrate Cu(NO3)2&6H2O A A A - A A - X X A A A X
Copper Sulfate (Blue Copperas) CUSO4&5H2O A A A A A A A 5% X X A 10% A A B
Copper Sulfide CuS - A - - A A - - - - - - -
Corn Oil (Maize oil) C A C A A A B B c B A A A
Cotton Seed Oil C A A A A A B A c A A A A
Cream c A - - A A A - X A A - -
Creosote, Coal-Tar (Tar Oil) c A X X A A B B B B X - X
Creosote, Wood-Tar B A X X A A - - - B X - X
Cresylic Acid (Cresol) C8H10O2 X C X - A A B B c A X A 150°F X
Crotonaldehyde CH3CHCHCHO A X - - A A - A A A - - -
Cumeme (Isopropylbenzene) C6H5CH(CH3)2 X X X - A A - B B B - - -
Cutting Oil (Sulfur Base) C A - - - A - A A A - - -
Cutting Oil (Water Soluble) X C - - A A - A A A - - -
Cyclohexane C6H12 X B X A A A C B B B X A A
Cyclohexanol C6H11OH A B X A A B C B A B A 150°F A
Cyclohexanone C6H10O X X c X A C B B B X A A
Cyclopentane C5H10 A B X A A - B B B - - -
Cymene (Isopropyltoluene) C10H14 X C X A A - - - - - - -
Decahydronaphthalene (Decalin) C10H18 X X X A A - - - - - - -
Decanal CH3(CH2)8CHO - X X X A - - - - - - -
Decane CH3(CH2)8CH3 X B c A A C - - - A 70°F A -
Decyl Alcohol (Decanol) C10H21OH X A - B A - - - - - - -
Denatured Alcohol B A A B A B B B A A A -
Detergent Solutions A A A B A A B B - A A - A
Developing Fluids & Solutions A A C X A A A - X A - - -
Dextrose C6H12O6 B B A B 140° A A - A X A A A -
Diacetone (Tyranton) (CH3)2C(OH) CH2COCH3 X X B - X A C A A A X A A
Diacetone Alcohol (Diacetone) (CH3)2COHCH2 COCH3 X X B C X A B A A A X C A
Dibenzyl Ether (C6H5CH2)2O X X C - C A C B B B - C -
Dibenzyl Sebecate C24H30O4 X X C A B A C - - - - - -
Dibutyl Amine (C4H9)2NH X C X X A B - A A X B 70°F -
Dibutyl Mercaptan (C4H9)2S X X - A A B - - - - - X
Dibutyl Phthalate (DBP) C6H4(CO2C4H9)2 X X A A B A B A A A X X A
Dibutyl Sebecate (DBS) C18H34O4 X X C C A B - A A c
Dichloro Isopropyl Ether C6H12OCI2 X X X X A X - - - X
Dichloroacetic Acid CI2CHCOOH X X - X A - - - - -
Dichlorobutane C4H8CI2 - X - A A - X B B -
Dichloroethyl Ether [CICH2CH2]2O - X - - A - B - - -
Dicyclohexylamine (C6H11)2NH X X X B A B - - - -
Diesel Oil (Fuel ASTM #2) c A X B A A C A A A B A
Diester Synthetic Oils X B X A A - A A A -
Diethanol Amine (HOCH2CH2)2NH A B - - A - - A A A A
Diethyl Amine (CH3CH2)2NH C C c X A - B B A A A A
Diethyl Benzene C6H4(C2H5)2 X X X A A - - - - -
Diethyl Carbonate (C2H5O)2CO X X - - A C - A - -
Diethyl Ether (Ether) (CH3CH2)2O C B X C X A - B A A X A B
Diethyl Phthalate (DEP) C6H4(CO2C2H5)2 - X - - C A B A A A - -
Diethyl Sebecate C14H26O4 X X c A B A - A A A A 120°F A 120°F A 120°F
Diethylene Ether (Dioxane) C4H8O2 X X A - X A B A A A -
Diethylene Glycol (DEG) HOCH2CH2OCH2CH2OH A A A A A A - A A A A A
Diethylene Triamine (NH2C2H4)2NH - B - - A A A A A
Diisobutyl Ketone C4H9COC4H9 X X B X A - A A A
Diisobutylene [HC=C(CH3)2]2 c B - c A C - - - A A A
Diisodecyl Adipate (DIDA) C26H50O4 - X - c A - - - -
Diisodecyl Phthalate (DIDP) C28H47O4 X X A c A - - - -
Diisooctyl Adipate (DIOA) C22H42O4 - X - c A - A A A
Diisooctyl Phthalate (DIOP) C24H39O4 - X - c A - - - -
Diisooctyl Sebecate (DIOS) C26H46O4 - - B A A - - - -
Diisopropyl Amine [(CH3)2CH]2NH - B - - A - - - -
Diisopropyl Benzene C4H4 [CH(CH3)2]2 X X X A A c - - -
Diisopropyl Ketone [(CH3)2CH]2CO X X A X A c - - A
Dimethyl Ether CH3OCH3 B A - A A - B B B
Dimethyl Phthalate C6H4(CO2CH3)2 X X C A c A A - - - A 70°F B
Dimethyl Sulfate (CH3)2SO4 - X - X A - - A -
Dimethyl Sulfide (CH3)2S - X - - A - A A A
Dinitrotoluene (DNT) CH3C6H3(NO2)2 X X X c A B - - A
Dioctyl Phthalate (DOP) C24H38O4 X X B A B A C A A A
Dioctyl Sebecate C26H50O4 X X C C A C A A A
Dioxolanes (Dioxolans) X X B C A C - - -
Dipentene (Limonene) C10H16 X c X A A C A A A
Diphenyl Oxides (Phenyl Ether) C6H5OC6H5 X X C A A C B A A A
Dipropyl Ketone (Butyrone) (C3H7)2CO - X - - A - - -
Dipropylamine (CH3CH2CH2)2 NH - B - - A -
Dipropylene Glycol (C3H6OH)2O - A - A A - - - A A
Dispersing Oil #10 X X X C A A A A
Divinyl Benzene (DVB) C6H4(CH=CH2)2 - X - A A - - -
Dodecyl Benzene (Alkane) C6H5(CH2)11CH3 - X - A A A A A
Dow Corning (Silicones) [(CH3)2SiO]2 A A - A A A - -
Dowtherm (Biphenyl & Phenyl Ether) (C6H5)2 and (C6H5)2O X X X A A X A B A A
Dry cleaning Fluids X C - A A X A A A X
Dyes c - - A - B B - A -
Epichlorohydrin C3H5CIO X X B X X A B X A A A X A
Epsom Salts (Magnesium Sulfate) MgSO4 &7H2O A A - A A A A - A A A -
Ethane C2H6 C A X A A C A A A C - A
Ethanolamine (Aminoethanol) H2NCH2 CH2OH C B B X A A A A A X C A
Ethyl (Ethanol) CH3CH2OH A A - X B A B B B A A 100°F A X
Ethyl Acetate CH3COOC H2CH3 X X B C X A C B A A C A A
Ethyl Acetoacetate (Acetoacetic Ester) CH3COCH2 COOCH2CH3 X X C - X A C A A A - A 70°F -
Ethyl Acrylate CH2CHCO2CH2CH3 X X C - X A c A A A B B 70°F -
Ethyl Alcohol (Ethanol) CH3CH2OH A A - X B A - A B A A 100°F A X
Ethyl Aluminum Dichloride CH3CH2AICI2 - X - B A - B - - - - -
Ethyl Amine (Monoethylamine) CH3CH2NH2 C X A X A - B B A - - -
Ethyl Benzene CH3CH2C6H5 c X X A A c B B B X A -
Ethyl Benzoate C6H5CO2CH2CH3 X X C A A c A A A B - X
Ethyl Bromide (Bromoethane) CH3CH2Br B X B - A X A A A - - -
Ethyl Butyl Acetate CH3CO2CH2CH(C2H5)2 - X - X A - - - - - - -
Ethyl Butyl Alcohol CH3CH(C2H5) (CH2)2OS - A - B A - - - - - - -
Ethyl Butyl Ketone CH3CH2COC4H9 - X - X A - - - - - -
Ethyl Butyraldehyde C6H12O - X - X A - - - - - -
Ethyl Butyrate CH3CH2CH2 CO2C2H5 X X X c A - B A A B A
Ethyl Caprylate CH3(CH2)6 CO2C2H5 X X X - A - - - - - -
Ethyl Cellosolve C2H5O(CH2)2OH c c B X A B - - - - -
Ethyl Cellulose (Ethocel) B B B B c A A B A B C B
Ethyl Chloride (Chloroethane) C2H5CI C A A X A A C X B A X A B
Ethyl Chlorocarbonate (Ethyl Chloroformate) CICI2C2H5 C - - A A A - - - -
Ethyl Cyanide (Propionitrile) C2H5CN B X X X A - - - - -
Ethyl Formate HCOOCH2 CH3 B X c A A B B B B -
Ethyl Iodide CH3CH2I - - - - - - - - - -
Ethyl Isobutyrate (CH3)2 CHCOOCH2CH3 X X X - A - - - - -
Ethyl Mercaptan (Ethanethiol) CH3CH2SH c X X B A C B B B -
Ethyl Oxalate C2H5O2C CO2C2H5 X X A B A B - - - -
Ethyl Pentachlorobenzene C2H5C6CI5 X X - A A X X - - X -
Ethyl Propionate CH3CH2 COOCH2CH3 X X X - A - A A A -
Ethyl Silicate Si(OCH2CH3)4 A A A A A B B A A -
Ethyl Sulfate C2H5OSO2OH - A - A A B - X X A
Ethylene (Ethene) C2H4 A B C A A C A A A -
Ethylene Chlorohydrin CICH2CH2OH B X A X B A C - A A X A 70°F -
Ethylene Diamine (CH2)2(NH2)2 A B A - X A A C A A A B B
Ethylene Dibromide (Ethylene Br(CH2)2Br X X C - B A - X B B X A -
Ethylene Dichloride (Dutch Oil) CI(CH2)2CI X X X X B A X X B B X A B
Ethylene Glycol (Ethylene Alcohol, Glycol) (CH2OH)2 A A A A A 70°F A A A A A A 120°F A B
Ethylene Glycol Monobutyl Ether (Butyl Cellosolve) C4H9OCH2CH2OH X B B - C A - A A A - - -
Ethylene Glycol Monoethyl, Ether Acetate (Cellosol C2H5O(CH2)2 O2CCH3 X C B - C A - A A A - - -
Ethylene Glycol Monomethyl, Ether (Methyl Celloso CH3O(CH2)2OH C C B - X A - B B A - - -
Ethylene Oxide (CH2)2O X X X A C A A A B A C A A
Ethylene Trichloride (Trichloroethene) CICHCCI2 X X X - A A X X A A X - -
Ethyl hexyl Acetate CH3CH2CH2 CH(C2H5)C4h9 - X - - X A - - - - - - -
Ethylhexyl Alcohol (Ethylhexanol) C8H17OH - A - - B A - A A A - - -
Ethylidene Chloride CH3CHCI2 X X X - - A - X B A - - -
Fatty Acids CnH2n+lCOOH C B X B A A B A 90% X A B A A
Ferric Chloride FeCI3 A A A X A A A X X X A A X
Ferric Hydroxide FeHO2 - B - - C A - - - A - - -
Ferric Nitrate Fe(NO3)3 A A A - A A A X X B A A X
Ferric Sulfate Fe2(SO4)3 A A A - A A A c X B A A X
Ferrous Chloride FeCI2 A A A X A A A X X B 30% A A X
Ferrous Sulfate FeSO4 A A A A A A A A 10% c B A A c
Fish Oil - A - - A A B - - - - - -
Fluoboric Acid HBF4 B A A X C A A X X A 30% A A X
Fluorine (Liquid) F2 C X C X B A X A - A X A 70°F X
Fluorobenzene FC6H5 X X X - A A C - - - X - -
Fluorolube (Fluorocarbon Oils) FxCyHz A C A - B A X A A A X - -
Fluosilicic Acid (Sand Acid) H2SiF6 A B B B A A A X X A 212°F A A X
Formaldehyde (Formalin) HCHO C B A C 40% A A B A C A 90% A A 120°F c
Formamide HCONH2 A A A - X A - A B B - - -
Formic Acid HCOOH B C B C C A A X X C A 70°F A X
Freon 11 (Trichlorofluoromethane) CCI3F C C X A B A X B A A B A X
Freon 113 (Trichlorotrifluoroethane) (TF) CI3CCF3 A B X A 130°F B A X B - A A -
Freon 114 (Dichlorotetrafluoroethane) C2CI2F4 A A C A A A X B - A A -
Freon 114B2 (Dibromotetrafluoroethane) C2Br2F4 A B X - B A X - - - A -
Freon 115 (Chloropentafluoroethane) C2CIF5 A A A - B A X A - - - -
Freon 12 (Dichlorodifluoromethane) CI2CF2 B B B A B A X A A A A -
Freon 13 (Chlorotrifluoromethane) CICF3 A A A C A A X A A A - -
Freon 13B1 (Bromotrifluoromethane) BrCF3 A A A - A A - - - - - -
Freon 14, (Tetrafluoromethane) CF4 X X B - - A - - - - - -
Freon 21 (Dichlorofluoromethane) FCHCI2 B X X - X A X A - - A -
Fruit Juices A A A B A A A A 10% X A A A X
Fuel Oils (ASTM #1 thru #9) Hydrocarbons C A X B A A C A A A C A A
Fumaric Acid (Boletic Acid) HOOCCH = CHCOOH B C - - A A A - - - - - -
Furan (Furfuran) C4H4O X X X X C A C - - - C X -
Furfural (Ant Oil) C5H4O2 B X B - c A C A B A 20% X B 120°F A
Furfuryl Alcohol C5H6O2 - X B B X A - A A A - B 100°F -
Fusel Oil (Grain Oil) (CH3)2 CHCH2CH2OH A A A - A A - - - - - - -
Gallic Acid C6H(OH)3 COOH C B B X A A B A 20% X B A 70°F A 70°F B
Gasoline (Petrol) C A X A A A C A A A C A A
Gasoline (Unleaded) C4 TO C12 X X X - A A C A A A C A A
Gelatin A A A B B A A A A A A A A
Ginger Oil C17H26O4 A - - A A C - X A -
Glauber's Salt (Sodium Sulfate Deca hydrate) NA2SO4 &1&0H2O A A B B A A - - - - - - -
Gluconic Acid C6H12O7 - C - - A A - B C A 50% - - -
Glucose (Corn Syrup) C6H12O6 A A B B A A A A A A A A A
Glue A A B B A A APVA A A B A - A
Glycerol (Glycerine) C3H8O3 A A A A A A A A B A A A B
Glycolic Acid HOCH2COOH A A A - A - - - A A -
Glycols A A A A A B B B A A A
Gold Monocyanide AuCN A A A - A - - X - -
Grape Juice X C A A A - X A A A
Grapefruit Oil X X - A - - X A -
Grease X A A A A B A - A -
Green Sulfate Liquor B B A X A A A B c A A
Halowax Oil X X X A A X X - - -
Heptanal CH3(CH2)5CHO - A - A - - A A A A
Heptane C7H16 C A X A A C A A A C 140°F A A
Hexalin (Cyclohexanol) C6H11OH A B C A A - - - - - - -
Hexanal CH3(CH2)4CHO A X B C A - A B A - - -
Hexyl (1-Hexanol) C5H11CH2OH B A - A A B A - A A 70°F A -
Hexyl Alcohol (1-Hexanol) C6H13OH B A C A A - A A A - A -
Hexylene Glycol (Brake fluid) C6H12OH A A c A A - A A A - - -
Honey A - - - A A A A A A - -
Hydraulic Oil (Petroleum base) B A X X A A X A A A X - A
Hydrazine (Diamine) H2NNH2 C C A X X A A A X A X X -
Hydrobromic Acid HBr C X A - A A B A A A B A X
Hydrochloric Acid 10% (Muratic) HCI B B A - A A A X C X A A A
Hydrochloric Acid 20% (Muratic) HCI B B A C A A A X C X A A A
Hydrochloric Acid 30% (Cone.) HCI C C A X B A - X X X B A X
Hydrocyanic Acid (Formonitrile) HCN C B A X A A B A 10% X A A A A
Hydrofluoric Acid (Cone.) Cold HF C - C X B A X C X X X A X
Hydrogen Fluoride _ Anhydrous HF C X C - A A - X - X A A X
Hydrogen Peroxide _ 10% H2O2 C c B X A A - A B A A A X
Hydrogen Peroxide _ 3% H2O2 B B B X A A A A - - A A X
Hydrogen Peroxide _ 30% H2O2 X C B X A A - A X B A A X
Hydrogen Peroxide 90% H2O2 B X C X A A - A X A - - X
Hydrogen Sulfide (Wet) H2S C X A A X A A A 90% X A 167°F A A X
Hydroquinone C6H4(OH)2 X C - - C A A A 90% B A 10% - A -
Hydroxyacetic Acid _ 10% HOCH2COOH X X - - - A A 70% B - B - - -
Hypochlorous Acid HCIO X X B - A A A X X X A A X
Ink A A - - A A A C X A - - -
Iodine 12 B B B B A A A A X X A A 150°F X
Iodoform CHI3 - - A - A B A A A A
Isoamyl Acetate CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2 X X B X A A A A -
Isoamyl Alcohol (CH3)XCHCH2CH2OH A A A A A - - - -
Isoamyl Butyrate C9H18O2 - X - X A A A A -
Isoamyl Chloride (CH3)2 CHCH2CH2CI X X X A A X - - -
Isobutyl (2-Methyl-l-Propanol) C3H7CH2OH A C - A A A B - A A
Isobutyl Acetate CH3CO2CH2 CH(CH3)2 X X c X A A A A -
Isobutyl Alcohol (Isobutanol) (CH3)2 CHCH2OH B B A A A A - - A A A
Isobutyl Amine (CH3)2 CHCH2NH2 - X - X A - - - -
Isobutyl Chloride (CH3)2 CHCH2CI - X - B A X B B -
Isobutyric Acid (CH3)2 CHCOOH B X A - A A - - -
Isododecane (CH3)2 CH(CH2)8CH3 A B X A A B B B -
Isooctane (Trimethylpentane) C8H18 B B X A A A C A A A A A A
Isopentane (CH3)2CHCH2CH3 - A - A A - - - - -
Isophorone C9H14O X X c X A B A A A -
Isopropyl (2-Propanol) H3CCH(OH)CH3 B C - A A B B C A A A 150°F A 150°F
Isopropyl Acetate CH3COOCH(CH3)2 X X B X A B A A A B - A
Isopropyl Alcohol (Isopropanol) CH3CH(OH)CH3 A B B A A A - A 90% A A A A X
Isopropyl Amine C3H7NH2 - X - - X A - - A A - - -
Isopropyl Chloride (CH3)2CHCI X X X - B A C X A A X - -
Isopropyl Ether (CH3)2CHOCH(CH3)2 C C X - C A C B - A X A 170°F A
Jet Fuels (JP1 to JP6) (ASTM-A, Al & B) c A X A JP4 A A c A A A X A A
Kerosine (Kerosene) c A X A A A c A A A X A A
Lacquer Solvents X X X C X A c A B A c X B
Lacquers X X X X X A c A B A - - A
Lactic Acid CH3CHOHCOOH B B A X A A A A X A 70% A A X
Lactol (Aliphatic Naptha Solvent) CH3CHOH CO2C10H7 X C - - A A - A A A - - -
Lard (Lard Oil) C A X B A A B A A B A A A
Latex A A - - A - A - A A - A
Lauryl Alcohol (n-Dodecanol) CH3(CH2)10 CH2OH - A - B - A A A A A -
Lavender Oil X B X B A B - - - -
Lead Acetate (Sugar of Lead) Pb(CH3CO2)2 A B A X A A X B - A B
Lead Chloride PbCI2 B - - - A - X B A A
Lead Nitrate Pb(NO3)2 A B A A A - X B B A A
Lead Sulfamate A B - A A A - - A B
Lemon Oil (Cedro Oil) C - - A A C A A -
Lignin Liquor A A - A A - - A -
Ligroin (Ligroine) (Benzine) B A X A A B - A A X
Lime Bleach C A A A A A X - B
Lime Slurries A B - C B A - B B -
Lime Sulfur CaS+CaSO4 A A A A A B X A A B
Lime, Soda (Slaked Lime & Soda Ash) CaO B B A B A A - - -
Limonene C10H16 X C X A A - - - -
Lindol (Tritolyl Phosphate) C21H21O4P C X - B A A - - -
Linoleic Acid C18H32O2 X B X B A B A A A A
Linseed Oil (Flaxseed Oil) A A c B A A B A A A A A A
Lithium Bromide LiBrH2O X A - - A A - - A - - A -
Lubricating Oils (Petroleum) B 150° A X A A A X A A A C A A
Lye (Potassium Hydroxide) KOH B C - C B A A - - A A A 150°F C
Magnesium Carbonate MgCO3 A A c A A A A A B B A A A
Magnesium Chloride MgCI2O A A A A A A A A 20% B 30% B 40% A A A
Magnesium Hydroxide (Milk of Magnesia) Mg(OH)2 B B A C A A A A 10% A A A A B
Magnesium Nitrate Mg(NO3)2 &6H2O A A A - A A A B 50% B A A A A
Magnesium Oxide MgO A A - - B A A A 10% A A - - -
Magnesium Sulfate (Epsom Salts) MgSO4&7H2O A A A B A A A A 70% A A 40% A A A
Maleic Acid (CHCOOH)2 A X X - A A A A 20% B 60% B A A X
Maleic Anhydride C4H2O3 - - X - A A A A 20% B A - - -
Malic Acid (Apple Acid) C4H6O5 C B X - A A A B - A - - -
Maple Sugar Liquors (Sucrose) A A A - A A - - - A - - -
Mayonnaise A A - - - A A X X A A - -
Mercuric Chloride HgCI2 B A A - A A A X X X A A X
Mercuric Cyanide Hg(CN)2 B B A - A A A X B B A A -
Mercurous Nitrate Hg(NO3)2 &2H2O B B A - A A - X B B 212°F A A -
Mercury Hg A A A A A A A X A A A A A
Mesityl Oxide (CH3)2C = CHCOCH3 X X B - X A C A A A - - -
Methane CH4 B A X B A A C A A A B A A
Methyl (Methanol) CH3OH A A X - X A A B A A A 120°F A -
Methyl Acetate CH3CO2CH3 C X C C X A B A A A C - A
Methyl Acetoacetate CH3COCH2 COOCH3 - X - - X A - - A A - - -
Methyl Acrylate CH2CHCO2CH3 C - C - X A B - A A - A 70°F -
Methyl Acrylic Acid (Crotonic Acid) CH3(CH)2COOH c - c - X A - - - - - - -
Methyl Alcohol (Methanol) CH3OH A A A A B A A B A A A A X
Methyl Amine (Monomethylamine) CH3NH2 A B A - A 90% A - B B A X C -
Methyl Amyl Acetate C8H16O2 - A - - X A - A A A - - -
Methyl Amyl Alcohol C6H13OH - A - - X A - A A A - - -
Methyl Aniline C6H5NH(CH3) A A A - A A - - - - - - -
Methyl Bromide (Bromo Methane) CH3Br X C A X A A X X A A X A X
Methyl Butyl Ketone (2-hexanone) CH3COC4H9 X X B - X A C - - A X - -
Methyl Butyrate CH3(CH2)2 CO2CH3 X X X - - A - A A A - - -
Methyl Cellosolve CH3OCH2 CH2OH X X - - X A B A - - A A A
Methyl Chloride CH3CI X X c X B A X X A A X A B
Methyl Cyclopentane C6H12 X B X - A A C - - A - - -
Methyl Dichloride CH2CI2 X X - - A - X X - - X - -
Methyl Ethyl Ketone (Butanone) CH3COCH2CH3 X X A c X A B A A A X X A
Methyl Formate HCOOCH3 B X C - X A B A A A - - -
Methyl Hexane C7H16 A A X - A A - - - - - - -
Methyl Iodide CH3I X X A - - A - X A A - - -
Methyl Isobutyl Ketone (Hexone) CH3COCH2CH (CH3)2 X X C X X A C A B B c 70%F A 70°F X
Methyl Isopropyl Ketone CH3COCH(CH3)2 X X C X X A C - - A C A 70°F -
Methyl Methacrylate CH2C(CH3)CO2CH3 X X X - c A B B - A - A 70°F -
Methyl Oleate C19H36O2 X X C - B A C - - - - - -
Methyl Propyl Ketone CH3CH2CH2COCH3 X X B - X A - - - - - - -
Methyl Salicylate (Betula Oil) HOC6H4 COOCH3 X X C - B A B A A - - - -
Methylacrylic Acid CH3CHCHCO2H B - - - B A A - - - - - -
Methylamine CH3NH2 A B A - A 90% A A B B A A - -
Methylene Bromide CH2Br2 X X - - B A - X A A - A -
Methylene Chloride CH2CI2 X X X X B A X X B A 90% X B 100°F A
Milk A B A B A A A A X A A A A
Mine Water - A - - - A - B - B - - -
Mineral Oil (Petroleum) B A X A A A C A A A B A A
Mixed Acids (Sulfuric & Nitric) H2SO4, HNO3 X X B - A A - X X B X A C
Molasses A A A B A A A A A A A A A
Monochlorobenzene C6H5CI X X - C A A C X A A X A 100°F B
Monoethanolamine NH2C2H4OH C B - - C A A B A A X X A
Mustard A C - B X A A B X A A - A
N,N-Dimethyl Formamide (DMF) HCON(CH3)2 X C - C X A A A - A A 120°F A 120°F A
N,N-Dimethylaniline C6H5N(CH3)2 X X C - X A B B B - X A A
n-Amyl Amine (1-Aminopentane) CH3(CH2)4NH2 X C X - X A - - - - - - -
Naphtha (Petroleum Spirits) (Thinner) X A X A A A C A B A X A A
Naphtha Coal Tar (Benzol) X X X - A A - A B A - - -
Naphthalene (Tar Camphor) C10H8 X X X C A A c B A A A A A
Naphthoic Acid C11H8O2 - B X - A A - B B A - - -
n-Butyl Acetate CH3CO2(CH2)3CH3 X X X X A A A A A -
Neatsfoot Oil - A C A A B - - A -
Neohexane (2,2-dimethylbutane) C6H14 - A - A A - - - - -
Neosol A A B C A - B B A -
Neville Acid C C C B A A - - - -
n-Hexane C6H14 B A X A A A A A A A C 140°F A A
n-Hexane 1 (Hexylene) H2CCH(CH2)3CH3 B A X - A A C - - - - - -
Nickel Acetate Ni(CH3CO2)2 B B A - X A A B 10% - A A A -
Nickel Chloride NiCI2 A A A X A A A X X B A A B
Nickel Nitrate Ni(NO3)2&6H2O A A A - A A - X - A A A A
Nickel Sulfate NiSO4 A A A - A A A X X A 40% A A B
Nitrana (Ammonia Fertilizer) B B - - C A - - - A - - -
Nitric Acid (Cone.) HNO3 X X X X B A C A X A X A 120°F X
Nitric Acid (Red Fuming) X X X X B A X A X A X C -
Nitric Acid _ 10% HNO3 B X B c A A A A X A A A X
Nitric Acid _ 25% HNO3 C X B X A A B 20% X X A 30% A A X
Nitric Acid _ 35% HNO3 X X C X A A - X X A 40% B A X
Nitric Acid 50% HNO3 X X X X A A C X X A C A X
Nitric Acid _ 70% HNO3 X X X X A A - - X A - A X
Nitrobenzene C6H5NO2 X X X X B A B A A A B A 70°F B
Nitroethane C2H5NO2 C X C - X A A A A A C A 70°F -
Nitrogen Tetroxide N2O4 X X X B 50% C A - A B A X C -
Nitromethane CH3NO2 C X C X X A A A A A C A 120°F B
N-Methyl Aniline C6H5NHCH3 X X - C A - - - - C - -
n-Octane C8H18 - A X A A B - - - X A A
n-Propyl Acetate CH3COO(CH2)2CH3 X X A X A B A - A C A -
n-Propyl Nitrate (NPN) CH3(CH2)2NO3 - A B C A B A X - - - -
o-Chlorophenol C6H5CIO X X X B A - B X B - A X
Octachlorotoluene C7CI8 X X - A A - X - - X - -
Octadecane CH3(CH2)16CH3 B A X A A B - - - - - -
Octyl (Caprylic Alcohol) C7H15 CH2OH B B - - A A B A - A - - -
Octyl Acetate CH3COO(CH3)7CH3 - X - - X A - A - A - - -
o-Dichlorobenzene C6H4CI2 X X X X A A X X B B B A 150°F -
Oleic Acid (Red Oil) C18H34O2 X C c A B A - A C B B A B
Olein (Triolene) C57H10406 c B - - - A - - - - - - -
Oleum (Fuming Sulfuric Acid) H2SO4/SO3 X C - X 25% A A X X X A X X -
Olive Oil c A c - A A B A A A A A A
Oxalic Acid (COOH)2 B C A X C A A cold B X B 90% A A 120°F B
Ozone 3 B X A C A A A A 10% A 10% A X A X
Paint Thinner, DUCO C A X B A C X - A X - -
Paints & Solvents X X - - A - X - A - - -
Palm Oil C A - A A B - A A - - -
Palmitic Acid CH3(CH2)14 COOH C B B A B A B B B A A A C
Paraffins (Paraffin Oil) - A - - A A A - A A - A
Paraformaldehyde (CH2O)n B B - C A - A 10% A A - - -
Paraldehyde C6H12O3 B C - X A - A A A - - -
Peanut Oil B A A A A B - A A A 70°F A -
Pentachloroethane (Pentalin) CI2 CHCCI3 X X X A A - X A A - - -
Pentachlorophenol (PCP) C6CI5OH X X X A A - A A A - - -
Pentane (Amyl Hydride) C5H12 B A X B A A A A B B - - A
Peppermint Oil X X - - A A C - - A - - -
Perchloric Acid HCI04 B X B X A A 70% C X X B - A X
Perchloroethylene (Tetrachloroethylene) C2CI4 X X X X A A A X B A 90% X A C
Petroleum (Crude Oil) (Sour) C B X c A A - B B A X A A
Phenethyl Alcohol (Benzyl Carbinol) C6H5(CH2)2OH X X B - X A - A A A - - -
Phenol (Carbolic Acid) C6H5OH C X C X A A A B A B c A 100°F X
Phenyl Acetate CH3COOC6H5 X X B - X A - - - - - - -
Phenyl Ethyl Ether (Phenetole) C6H5OC2H5 X X X - C A C - - - - - -
Phenyl Hydrazine C6H5NHNH2 X X X - A A B A X - X A 120°F -
Phenyl Sulfonic Acid C6H4(OH)SO3H - X - - X A - B B B - - -
Phenylbenzene C6H5 X X - - A A C - - - - - -
Phorone (Diisopropylidene Acetone) C9H14O X X C - A A B - - - - - -
Phosphoric Acid (Cone.) H3PO4 B X B X A A - X X A 212°F A 120°F A X
Phosphoric Acid _ 10% H3PO4 B A A A A A X X A A 120°F A X
Phosphoric Acid _ 20% H3PO4 B C A A A A X X A 212°F A 120°F A X
Phosphoric Acid _ 50% H3PO4 B X B A A B 45% X X A A 120°F A X
Phosphorus Oxychloride POCI3 X - - - A - B B B - - -
Phosphorus Trichloride PCI3 X X A A A B C B A X A -
Photographic Developer A A - X A - A C X A A A B
Pickling Solution X - X B A A - - - - - -
Picric Acid (Carbazotic Acid) (NO2)3 C6H2OH B B B X A A B A c A B A X
Pine Oil (Yarmor) X B X A A C A B A - - -
Pinene C10H16 X B X A A C - - - - - -
Piperidine C5H11N X X X X A B - - - - - -
Plating Solution _ Cadmium B B - - A A - - A X B A
Plating Solution _ Chrome X X c A A A - - - A 131°F - B
Plating Solution _ Lead B B - - A A - - - - - B
Plating Solution _ Others C A A B A A - - A - - -
Polyvinyl Acetate Emulsion PVac + H2O C - A - A A - B - - A -
Potassium Acetate CH3CO2K B B A X A A B 10% A B A A -
Potassium Bicarbonate KHCO3 A A - A A A B B 40% A 30% A A A
Potassium Bisulfate KHSO4 A A - A A - A 10% X A 10% A A -
Potassium Bisulfite KHSO3 A A - A A - B 10% - B 105 - - -
Potassium Bromide KBr A A A - A A A A B 80% 212°F B 90% 212°F A A A
Potassium Carbonate (Potash) K2CO3 A A A - A A A X B B A A C
Potassium Chlorate KCIO3 A A A - A A A X B A 60%] A A B
Potassium Chloride KCI A A A - A A A X B A A A B
Potassium Chromate K2CrO4 A A - - A 40% A A A A A A A A
Potassium Copper Cyanide K3[Cu(CN)4] A A A - A A - - - - A A -
Potassium Cyanide KCN A A A - A A A C B B 90% 212°F A A A
Potassium Dichromate K2Cr2O7 A A A - A A A A A A A A X
Potassium Hydroxide (Caustic Potash) (Lye) KOH B B A c B A A X B A A A 150°F B
Potassium Iodide KI A A A - A A - B 10% - B A A -
Potassium Nitrate (Saltpeter) KNO3 A A A - A A A A 80% B B 80% 212°F A A B
Potassium Nitrite KNO2 A A A B A A - B B B A - -
Potassium Permanganate (Purple Salt) KMnO4 C C A X B A A A 10% B B 30% 212° B A X
Potassium Phosphate KH2PO4 A A A - A A - X X B 30% - - -
Potassium Silicate K2SI2O5 A A A - A A - B B B - - -
Potassium Sulfate K2SO4 A A A B A A A B B A A A B
Potassium Sulfide K2S A A A - A A - X B B A A A
Potassium Sulfite K2SO32H2O A A A - A A - A X B 50% A A -
Propane (LPG) C3H8 B A X B A A C A A A X A C
Propionaldehyde (Propanal) C2H5CHO - X - X A - A A A - - -
Propionic Acid (Methylacetic Acid) CH3CH2CO2H X X A A A - A X B - - -
Propyl (Propanol) C2H5CH2OH A A - A A A A - A A A 120°F -
Propyl Alcohol (1-Propanol) CH3CH2CH2OH B B A A A - A A A A A X
Propylene C3H6 X X X A A B A A A - - -
Propylene Dichloride CH3CH(CI)CH2CI X X X B A - X A A - - -
Propylene Glycol (Methyl Glycol) C3H6(OH)2 C A A A A A A A A A A B
Propylene Oxide C3H6O X - C X A A B B A X X -
Pydraul (Phosphate Eser Base Fluid) X X B A A A A - A A - - C
Pyranol X A - - A A - - - - - - -
Pyridine N(CH)4CH X X C X X A A A B A C X X
Pyroligneous Acid (Wood Vinegar) c C c - A A - B X A 10% A A X
Pyrrole (Azole) C4H5N X X X C A C - -
Quaternary Ammonium Salts NH4 (X) A A - A A - X A
Quench Oil B B - A A - A - A
Rape-Seed Oil (Colza Oil) C B A A A B A A
Rose Oil C - - A A A - A
Rosin C20H3002 C A - - A A A - A A A
Rosin Oil (Rosinol) A A - A A - - -
Rotenone C23H22O6 A A A A A - - -
Rubber Latex Emulsions (C5H8)n/H2O - - - A A - A - A
Rubber Solvents (Petroleum Distillate) C X - X A - A - A
Rum (Alcoholic liquor from molasses ) A A A B A A - - A
Rust Inhibitors C A - A - B - - A A
Sal Ammoniac (Ammonium Chloride) NH4CI A A A A A A A X X B A A B
Sal Soda (Sodium Carbonate) NaCO3 A A A A A - X A A -
Salad Dressing - A - A - A B X A A
Salicylic Acid B B A B A - A X B A A A
Salt Water (Brine) NaCI/H2O B A A A A A A B X A A A
Sea Water (Brine) B A A X A A A A C A A A A
Sesame Seed Oil C A - - A A B - A A - -
Sewage B A C B A A A B B A A A
Silicate Esters Si(OR)4 A B X C A A B - - - - -
Silicone Oils (Versilube etc.) [(CH3)2SiO2)]n C A A A A A C B B A A A A
Silver Cyanide AgCN A - - - - A - X A A A A -
Silver Nitrate AgNO3 A B A - A A A X X A 60% A A A
Skydrol Hydraulic Fluid (Phosphate Ester Base)   X X A A C A B - - A - - C
Soap Solutions B A A A A A A c X A A A A
Soda Ash (Sodium Carbonate) Na2CO3 A A A B A A A X A A - - -
Sodium Acetate CH3COONa C C A - X A A A A A A A B
Sodium Aluminate Na2AI2O4 A A - - A A A - A 40% A 40% A A A
Sodium Bicarbonate (Baking Soda) NaHCO3 A A A B A A A B C A 20% A A B
Sodium Bisulfite (Cream of Tartar) NaHSO3 A C A B A A A A B 20% A 50% A A X
Sodium Bisulfite (Niter Cake) NaHSO4 A A A B A A A B 50% C B 50% A A B
Sodium Borate Na2B4O7 A A A B A A A B - A A 140°F A A
Pyrrole (Azole) C4H5N X X X C A C - -
Quaternary Ammonium Salts NH4 (X) A A - A A - X A
Quench Oil B B - A A - A - A
Rape-Seed Oil (Colza Oil) C B A A A B A A
Rose Oil C - - A A A - A
Rosin C20H3002 C A - - A A A - A A A
Rosin Oil (Rosinol) A A - A A - - -
Rotenone C23H22O6 A A A A A - - -
Rubber Latex Emulsions (C5H8)n/H2O - - - A A - A - A
Rubber Solvents (Petroleum Distillate) C X - X A - A - A
Rum (Alcoholic liquor from molasses ) A A A B A A - - A
Rust Inhibitors C A - A - B - - A A
Sal Ammoniac (Ammonium Chloride) NH4CI A A A A A A A X X B A A B
Sal Soda (Sodium Carbonate) NaCO3 A A A A A - X A A -
Salad Dressing - A - A - A B X A A
Salicylic Acid B B A B A - A X B A A A
Salt Water (Brine) NaCI/H2O B A A A A A A B X A A A
Sea Water (Brine) B A A X A A A A C A A A A
Sesame Seed Oil C A - - A A B - A A - -
Sewage B A C B A A A B B A A A
Silicate Esters Si(OR)4 A B X C A A B - - - - -
Silicone Oils (Versilube etc.) [(CH3)2SiO2)]n C A A A A A C B B A A A A
Silver Cyanide AgCN A - - - - A - X A A A A -
Silver Nitrate AgNO3 A B A - A A A X X A 60% A A A
Skydrol Hydraulic Fluid (Phosphate Ester Base)   X X A A C A B - - A - - C
Soap Solutions B A A A A A A c X A A A A
Soda Ash (Sodium Carbonate) Na2CO3 A A A B A A A X A A - - -
Sodium Acetate CH3COONa C C A - X A A A A A A A B
Sodium Aluminate Na2AI2O4 A A - - A A A - A 40% A 40% A A A
Sodium Bicarbonate (Baking Soda) NaHCO3 A A A B A A A B C A 20% A A B
Sodium Bisulfite (Cream of Tartar) NaHSO3 A C A B A A A A B 20% A 50% A A X
Sodium Bisulfite (Niter Cake) NaHSO4 A A A B A A A B 50% C B 50% A A B
Sodium Borate Na2B4O7 A A A B A A A B - A A 140°F A A
Sodium Thiosulfate (Antichlor) Na2S2O3 A A A - A A - A C A 122°F A A B
Sorghum A A - - - A A - A A - - -
Soy Sauce A A - - - A A - X A - - -
Soybean Oil Triclycerides of acids A A C A A A B A A A B - A
Sperm Oil (Whale Oil) X A - - A A B - A A - - -
Stannic Chloride (Tin Chloride) SnCI4 B A B B A A A X C A 10% A A B
Stannous Chloride (Tin Chloride) SnCI2 A A B B 15% A A - X B A 10% A A B
Starch C6H10O5 A A B B C A A A C A A - A
Stearic Acid CH3(CH2)16CO2H B 158° B B B A A B C C A A A A
Stoddard Solvent C A X A - A C A A A A X A
Styrene (Vinylbenzene) C6H5CHCH2 X X X X A A C A A A - A A
Sucrose Solution (Sugar) C12H22O11/H2O A A A A A A A A A A - - -
Sulfamic Acid H2NSO3H A B - A A A - A 10% X X X X -
Sulfite Liquors B A C B A A A - - - - - -
Sulfur S B X A A A A A A A A A A A
Sulfur Chloride S2CI2 X C X C A A X B X B X A C
Sulfur Dioxide SO2 A X B X A A A A B A 10% A A C
Sulfur Hexafluoride SF6 A B A A A A B - - - - - -
Sulfur Trioxide SO3 C C C X A A C B B B X X A
Sulfuric Acid (Cone.) H2SO4 X X C - A A B 98% X B B X A 120°F X
Sulfuric Acid (Fuming) H2SO4 X X X X 20% B A - C X B - - -
Sulfuric Acid 10% H2SO4 A B A A A A A X X A A A X
Sulfuric Acid 25% H2SO4 B C B A A A A X X B A A 150°F X
Sulfuric Acid 50% H2SO4 B C B A A A A X X X A A 150°F X
Sulfuric Acid 60% H2SO4 C X B X A A A X X X A A 150°F X
Sulfuric Acid 75% H2SO4 X X C X A A A X C C A A 150°F X
Sulfuric Acid 95% H2SO4 X X C X A A A X B A X A 120°F X
Sulfurous Acid H2SO3 X B C C A A A B X B A A X
Tall Oil (Liquid Rosin) B A X - A A A X B 212°F B A A -
Tallow - A - - A A B A - A B - A
Tannic Acid C76H52O46 B C C A 10% A A A A A A A A A
Tanning Liquors B A - - - A A A - A A - A
Tar, Bituminous (Coal tar, pitch) C B X X A A B A - A A - C
Tartaric Acid C4H6O6 A B B B A A A A 20% X A A A A
Terpenes CIO X C X A A - A X - - -
Terpineol (Terpilenol) C10H18O X C C A A B A A A X B 120°F B 120°F
Tertiary Butyl Alcohol (CH3)3COH A A - B A B - - - B
Tertiary Butyl Catechol C9H14O2 B X - A A B C B B -
Tertiary Butyl Mercaptan C4H10S X X - A A B - - - -
Tetra Bromomethane CBr4 X X - A A X X - - X
Tetrabutyl Titanate Ti(C4H9) A B B A A B A - - -
Tetrachlorodifluoroethane (CI2FQ2 X X - - A - A - - -
Tetrachloroethane (Acetylene Tetrachloride) (CI2HC)2 X X X A A X X A C X A C
Tetrachloroethylene CI2C = CCI2 - - - - - X A - - - A -
Tetraethyl Lead Pb(C2H5)4 X B X B A c B A A A A -
Tetraethylene Glycol (TEG) HOCH2(CH2OCH2)3CH2O - A - A A - - - - - - -
Tetra hydrofuran (THF) C4H8O X X c C X A B - - - C 100°F B 70°F A
Tetrahydronaphthalene (Tetralin) C10H12 X X X - A A - A A A C - A
Thionyl Chloride SOCI2 X X X - B A B C A A B X X
Thiophene C4H4S X X X - C A - - - - - - -
Titanium Tetrachloride TiCI4 X C X - A A X X A B B B A
Toluene (Toluol) C7H8 X C X c B A C A A A X A A
Toluene Diisocyanate CH3C6H3(NCO)2 X - A B - A B - - - - - -
Toluidine CH3C6H4NH2 - X - - B A - A A A - - -
Tomato Pulp & Juice - A - - - A A B - A A A A
Toothpaste c A - - A A - - X A - - -
Transformer Oil (Petroleum) c B X B A A X A A A B - A
Transmission Fluid (Type A) c A X - A A C A A A - - -
Triacetin C3H5(OCOCH3)3 B A A - X A A B - - - - -
Triallyl Phosphate P(OC3H5)3 c X A - A A - - - - B A A
Triaryl Phosphate (C6H5O)3PO c X - - A A - - - - - - -
Tributyl Phosphate (TBP) (C4H9)3PO4 X X C C X A B A A A B 100°F A 100°F B
Tributyoxy Ethyl Phosphate (C4H9O)3P(C2H5) X X A - B A B - - - - - -
Trichloroacetic Acid (TCA) CCI3COOH B C C X B A B X X X B B X
Trichlorobenzenes C6H3CI3 X X - - B A - X A A - - -
Trichloroethane C2H3CI3 X X X - B A X X A A X A X
Trichloroethylene (Ex-Tri) (Hi-Tri) C2HCI3 X X X X C A X X B A 90% 167°F X A c
Trichloropropane CH2CICHCICH2CI A X - - B A X X A A X - -
Tricresyl Alcohol (Tridecanol) C12H25 CH2OH - A - - B A - - - - - -
Tricresyl Phosphate (Lindol) (TCP) (CH3C6H4O)3 PO C X A c C A B A B B X A
Triethanol Amine (TEA) N(C2H4OH)3 A X B X C A A A A A A X A
Triethyl Aluminum (ATE) AI(C2H5)3 X X - - B A B - - - - -
Triethyl Amine (CH3CH2)3N B A - - - A - A A C A 120°F -
Triethyl Borane (C2H5)3B X X - - A A B - - - -
Triethylene Glycol (TEG) (CH2OCH2CH2OH)2 - A - - A A - - - A A
Trimethylene Glycol HO(CH2)3OH - A A - A A - A A A - -
Trinitrotoluene (TNT) CH3C6H2(NO2)3 B X X - C A A - - - -
Trioctyl Phosphate (C8H17O)3PO X X A - B A B - - - -
Tung Oil (Wood Oil) C A X B A A B A - A A -
Turpentine C10H16 X A X B A A C A A A X A B
Unsymmetrical Dimethyl Hydrazine (UDMN) H2NN(CH3)2 C C A - X A B - - - - A -
Urea (Carbamide) CO(NH2)2 B B - B A A - B - B 50% A A A
Urine X A - A A A A A A A A A
Valeric Acid CH3(CH2)3COOH X X A - A - A - - - - -
Vanilla Extract (Vanillin) C6H3(CHO)(OCH3)(OH) X A - X A - - - A - - -
Varnish (Oil, gum resins, oil of turpentine) C B X A A - A - A A A X
Vegetable Juices C A - - A A C - A - - -
Vegetable Oils C B A A A B A B A X - A
Vinegar B C A C A A A C X A A A X
Vinyl Acetate CH3COOCHCH2 B X - X A - B A A B A -
Vinyl Chloride (Chloroethylene) CH2CHCI X X C A A X X A A X B A
Walnut Oil B A - A A - - - - - - -
Water, Distilled (Also Deionized) H2O C A A A A A A A C A A A A
Water, Fresh H2O B A A A 72° A A A A A A A A B
Waxes C A X - - A - A - A - - A
Weed Killers C B - - A - B X - A - - -
Whiskey A B A B A A A A X A A A A
White Oil (Mineral, petroleum) C A X - A A C - - A - - -
White Sulfate Liquor A B A - B A - B c A A A -
Wines A A A A B A A C X A A A A
Wort, Distillery A - - - A A - A B A - - -
Xylene (Xylol) C6H4(CH3)2 X X X C A A C A B B X A A
Xylidines (Xylidin) (CH3)2C6H3NH2 X - X - X A C B B - - - -
Zeolite (Hydrated alkali aluminum silicates) C c A - A A A - - A - - -
Zinc Acetate Zn(C2H3O2)2 B c A - X A A C - - A A -
Zinc Carbonate ZnCO3 - A - - A A - B B B - - -
Zinc Chloride ZnCI2 B B A A A A A A 10% B A 10% A A C
Zinc Hydrosulfite ZnHSO3 A A - - A A A X - A - - -
Zinc Sulfate ZnSO4 A A A X B A A B 20% X B A A B