นโยบายการรับประกัน

เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสินค้าตลอดจนสร้างเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน DOSSER ขอชี้แจงนโยบาย
การรับประกันสำหรับสินค้าประเภท METERING PUMP และ ROTOR PUMP โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. การรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับสารเคมีของผู้ใช้งาน
  2. โปรดตรวจสอบสารเคมีโดยอ้างอิงเอกสาร ตารางตรวจสอบสารเคมี ถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และติดต่อตัวแทน
    จำหน่ายเพื่อรับทราบถึงระยะเวลารับประกัน กรณีใช้งานกับสารเคมีดังกล่าว
  3. หากสารเคมีดังกล่าว ไม่มีรายชื่อในเอกสาร ตารางตรวจสอบสารเคมี โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อสอบถาม
    ระยะเวลารับประกัน มิเช่นนั้นสินค้าจะไม่มีการรับประกันสินค้าตลอดการใช้งาน

นโยบายการรับประกันดังกล่าวมีผลโดยทันที และครอบคลุมทั้งกับสินค้าที่ถูกจำหน่ายก่อนและหลังประกาศดังกล่าว

หากผู้ใช้งานท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อกลับได้ที่  https://www.yonghong.co.th/contact-us

ตารางตรวจสารเคมี

1. Resistance of Materials Used in Liquid Ends to the Chemicals Most Frequently Used

      The data has been taken from relevant manufacturer´s documentation and our own tests. Resistance of materials is also dependant on other factors, e.g. operating conditions, conditions of surfaces etc, and so this list must be treated as an initial guide only. It cannot claim to offer any guarantees. It should be taken into consideration in particular that usual dosing media are compounds, and their corrosiveness cannot be deducted simply by adding the corrosiveness of each single component. In such cases the chemical producers’ data of the material compatibility are to be considered as a matter of prime importance for the material choice. A safety data sheet does not give this data and therefore cannot take the place of the technical documentation on the application.

The data apply to standard conditions (20 °C, 1,013 mbar).

s = saturated solution in water
+  = resistant
+/o  = largely resistant (Not covered by warranty)
o  = conditionally resistant(Not covered by warranty)
 = not resistant (Not covered by warranty)
n = resistance not known
=> = see
* = For bonded connections, the resistance of the adhesive (e.g. Tangit) is to be considered.
(Materials of the types 'o' and '-' are not recommended !)
**  = does not apply to glass fibre reinforced material

The resistance of PVC-U adhesive joints with Tangit deviates from the list below with regard to the following chemicals:

Medium Concentration range
Sulfochromic acid ≥ 70 % H2SO4+ 5 % K2Cr2O7/Na2Cr2O7
Chromic acid ≥ 10 % CrO3
Hydrochloric acid ≥ 25 % HCl
Hydrogen peroxide ≥ 5 % H2O2
Hydrofluoric acid ≥ 0 % HF

Concentration data are stated in weight percent, referred to aqueous solutions.
If percentages are stated for the level of resistance, this level of resistance is only valid up to this concentration.

Explanation of abbreviations used as column headings:

Acrylic : Acrylic resistance
PVC : PVC, rigid, (PVC-U) resistance
PP :  Polypropylene resistance
PVDF : PVDF resistance
1.4404 : Stainless steel 1.4404 & 1.4571 resistance
FKM: Fluorine Rubber (e.g. Viton ®  A & B) resistance
EPDM : Ethylene-Propylene-Dien-rubber resistance
Tygon : Tygon ®  R-3603 resistance
Pharmed : Pharmed ®  resistance
PE : Polyethylene resistance
2.4819 : Hastelloy C-276 resistance
WGK : water endangering class

Viton ® is a registered trademark of DuPont Dow Elastomers

Water endangering classes (WGK):

1 =  slightly hazardous to water
2 =  hazardous to water
(X) =  No classification. Classification according
to conclusion by analogy.
To be used under reserve.

NOTE : The elastomers CSM (Hypalon ® ) and IIR (butyl rubber) used as diaphragm materials in pulsation dampers have properties similar to EPDM.

PTFE is resistant to all chemicals in this list.
PTFE filled with carbon, however, is attacked by strong oxidants such as bromine (anhydrous) or concentrated acids (phosphoric acid, sulphuric acid, chromic acid).

        Safety data sheets on our products in a number of different languages are provided on our website.
www.prominent.com/MSDS

Chemical Formula Conc Acryl PVC PP PVDF 1.4404 FPM EPDM Tygon PharMed PE HastelloyC WPC
Acetaldehyde CH3CHO 100% - - o - + - +/o - - + + 2
Acetamide CH3CONH2 s + + + + + o + - +/o + + 1
Acetic Acid CH3COOH 100% - 50% + + + - o 60% 60% 70% + 1
Acetic Anhydride (CH3CO)2O 100% - - o - + - +/o - + o +
Acetic Ether => Ethyl Acetate                            
Acetone CH3COCH3 100% - - + - + - + - - + + 1
Acetophenone C6H5COCH3 100% - n + - + - + n n + +  
Acetyl Chloride CH3COCl 100% - + n - o + - - o n + 1
Acetylacetone CH3COCH2COCH3 100% - - + - + - + n n + + 1
Acetylene Dichloride => Dichloro Ethylene
Acetylene Tetrachloride => Tetrachloro Ethane                            
Acrylonitril CH2=CH-CN   100% - - + + + - - - - + + 3
Adipic Acid  HOOC(CH2)4COOH s - + + + + + + - +/o + + 1
Allyl Alcohol CH2CHCH2OH 96% - o + + + - + - o + +/o 2
Aluminium Acetate Al(CH3COO)3 s + + + + + + + + + + +/o 1
Aluminium Bromide AlBr3 s + + + + n + + + + + + 2
Aluminium Chloride AlCl3 s + + + + - + + + + + + 1
Aluminium Fluoride AlF3 10% + + + + - + + + + + +/o 1
Aluminium Hydroxide Al(OH)3 s + + + + + + + + + + + 1
Aluminium Nitrate Al(NO3)3 s + + + + + + + + + + + 1
Aluminium Phosphate AlPO4 s + + + + + + + + + + + 1
Aluminium Sulphate Al2(SO4)3 s + + + + + + + + + + + 1
Ammonium Acetate CH3COONH4 s + +/o + + + + + + + + + 1
Ammonium Bicarbonate NH4HCO3 s + + + + + + + + + + + 1
Ammonium Carbonate (NH4)2CO3 40% + + + + + + + + + + + 1
Ammonium Chloride NH4Cl s + + + + - + + + + + +/o 1
Ammonium Fluoride NH4F s + o + + o + + + + + + 1
Ammonium Hydroxide ''NH4OH'' 30% + + + +
(25 °C)
+ - + + + + + 2
Ammonium Nitrate NH4NO3 s + + + + + + + + + + + 1
Ammonium Oxalate (COONH4)2 * H2O s + + + + + + + + + + + 1
Ammonium Perchlorate NH4ClO4 10% + + + + + + + + + + + 1
Ammonium Peroxodisulphate (NH4)2S2O8 s + + + + 5% + + + + + 5% 2
Ammonium Phosphate (NH4)3PO4 s + + + + 10% + + + + + 10% 1
Ammonium Sulphate (NH4)2SO4 s + + + + 10% + + + + + 10% 1
Ammonium Sulphide (NH4)2S s + + + + n + + n n + n 2
Ammoniumaluminium NH4Al(SO4)2 s + + + + + + + + + + + 1
Amyl Alcohol C5H11OH 100% + + + + + - + - - + + 1
Aniline C6H5NH2 100% - - + + + - +/o - o + + 2
Aniline Hydrochloride C6H5NH2 * HCl s n + + + - +/o +/o - o + + 2
Antimony Trichloride SbCl3 s + + + + - + + + + + n 2
Aqua Regia 3 HCl + HNO3 100% - + - + - - o - - - - 2
Arsenic Acid H3AsO4 s + + + + + + + 20% o + + 3
Barium Carbonate BaCO3 s + + + + + + + + + + + 1
Barium Chloride BaCl2 s + + + + - + + + + + + 1
Barium Hydroxide Ba(OH)2 s + + + + + + + + + + + 1
Barium Nitrate Ba(NO3)2 s + + + + + + + + + + + 1
Barium Sulphate BaSO4 s + + + + + + + + + + + 1
Barium Sulphide BaS s + + + + + + + + + + + (1)
Benzaldehyde C6H5CHO 100% - - + - + + + - - o + 1
Benzene C6H6 100% - - o + + o - - - o + 3
Benzene Sulphonic Acid C6H5SO3H 10% n n + + + + - - - n + 2
Benzoic Acid C6H5COOH s + + + + + + + - +/o + + 1
Benzoyl Chloride C6H5COCl 100% - n o n o + + n n o + 2
Benzyl Alcohol C6H5CH2OH 100% - - + + + + - - + + + 1
Benzyl Benzoate C6H5COOC7H7 100% - - + o + + - - - + + 2
Benzyl Chloride C6H5CH2Cl 90% - n o + + + - - - o + 2
Bitter Salt => Magnesium Sulphate                            
Bleach => Sodium Hypochlorite
Blue Vitriol => Copper Sulphate                            
Borax => Sodium Tetraborate
Boric Acid H3BO3 s + + + + + + + + + + + 1
Brine s + +/o + + +/o + + + + + + 1
Bromine (dry) Br2 100% - - - + - - - - - - + 2
Bromine Water Br2 + H2O s - + - + - - - n n - n (2)
Bromo Benzene C6H5Br 100% n n o + + o - - - o + 2
Bromochloro Methane CH2BrCl 100% - - - + + n +/o - - o + 2
Bromochlorotrifluoro Ethane HCClBrCF3 100% - - o + + + - + + o + (3)
Butanediol HOC4H8OH 10% n + + + + o + + + + + 1
Butanetriol C4H10O3 s + + + + + o + + + + + 1
Butanol C4H9OH 100% - + + + + o +/o - - + + 1
Butyl Acetate C7H13O2 100% - - + + + - - - +/o + + 1
Butyl Acetate CH3COOC4H9 100% - - o + + - +/o - +/o - + 1
Butyl Alcohol => Butanol                            
Butyl Amine C4H9NH2 100% n n n - + - - n n + + 1
Butyl Benzoate C6H5COOC4H9 100% - - o n + + + - - o + 2
Butyl Mercaptane C4H9SH 100% n n n + n + - n n n n 3
Butyl Oleate C22H42O2 100% n n n + + + +/o n n n + 1
Butyl Stearate C22H44O2 100% o n n + + + - n n n + 1
Butyraldehyde C3H7CHO 100% - n + n + - +/o - - + + 1
Butyric Acid C3H7COOH 100% 5% 20% + + + + + - +/o + + 1
Calcium Acetate (CH3COO)2Ca s + + + + + + + + + + + 1
Calcium Bisulphite Ca(HSO3)2 s + + + + + + + + + + + (1)
Calcium Carbonate CaCO3 s + + + + + + + + + + + 1
Calcium Chloride CaCl2 s + + + + - + + + + + + 1
Calcium Cyanide Ca(CN)2 s + + + + n + + + + + n 3
Calcium Hydroxide Ca(OH)2 s + + + + + + + + + + + 1
Calcium Hypochlorite Ca(OCl)2 s + + o + - o + + + + + 2
Calcium Nitrate Ca(NO3)2 s + 50% 50% + + + + + + + + 1
Calcium Phosphate Ca3(PO4)2 s + + + + + + + + + + + 1
Calcium Sulphate CaSO4 s + + + + + + + + + + + 1
Calcium Sulphide CaS s + + + + n + + + + + + (2)
Calcium Sulphite CaSO3 s + + + + + + + + + + + (1)
Calcium Thiosulphate CaS2O3 s + + + + - + + + + + + 1
Carbolic Acid => Phenole
Carbon Disulphide CS2 100% - - o + + + - - - o + 2
Carbon Tetrachloride CCl4 100% - - - + + + - - - o + 3
Carbonic Acid "H2CO3" s + + + + + + + + + + + 1
Caustic Potash => Potassium Hydroxide
Caustic Soda => Sodium Hydroxide                            
Chloric Acid  HClO3 20% + + - + - o o + + 10% + 2
Chlorinated Lime => Calcium Hypochlorite                            
Chlorine Dioxide Solution ClO2 + H2O 0.5% o + o + - o - o - o +
Chlorine Water Cl2 + H2O s + + o + - + + o - o +  
Chloro Benzene C6H5Cl 100% - - + + + + - - - o + 2
Chloro Ethanol ClCH2CH2OH 100% - - + o + - o - + + + 3
Chloro Ethylbenzene C6H4ClC2H5 100% - - o n + o - - - o + (2)
Chloro Phenole C6H4OHCl 100% - n + + + n - - - + + 2
Chloro Toluene C7H8Cl 100% - - n + + + - - - n + 2
Chloroacetone ClCH2COCH3 100% - - n n + - + - - n + 3
Chlorobutadiene C4H5Cl 100% - - n n + + - - - n + 1
Chloroform CHCl3 100% - - o + + + - - o - + 2
Chlorohydrin C3H5OCl 100% - n + - + + o - + + + 3
Chloroprene => Chlorobutadiene                            
Chlorosulphonic Acid SO2(OH)Cl 100% - o - + - - - - - - o 1
Chrome-alum => Potassium Chrome Sulphate                            
ChromicAcid H2CrO4 50% - +* o + 10% + - o o + 10% 3
Chromic-Sulphuric Acid K2CrO4+ H2SO4 s - +* - + n n n - - - n 3
Chromium Sulphate Cr2(SO4)3 s + + + + + + + + + + + 1
Citric Acid C6H8O7 s + + + + + + + + + + + 1
Cobalt Chloride CoCl2 s + + + + - + + + + + + 2
Copper-II-Acetate Cu(CH3COO)2 s + + + + + + + + + + + 3
Copper-II-Arsenite Cu3(AsO3)2 s + + + + + + + + + + + 3
Copper-II-Carbonate CuCO3 s + + + + + + + + + + + 2
Copper-II-Chloride CuCl2 s + + + + 1% + + + + + + 2
Copper-II-Cyanide Cu(CN)2 s + + + + + + + + + + + (3)
Copper-II-Fluoride CuF2 s + + + + + + + + + + + (2)
Copper-II-Nitrate Cu(NO3)2 s + + + + + + + + + + +/o 2
Copper-II-Sulphate CuSO4 s + + + + + + + + + + + 2
Cresols C6H4CH3OH 100% o o + + + + - - - + + 2
Crotonaldehyde CH3C2H2CHO 100% n - + + + - + - - + + 3
Cubic Nitre => Sodium Nitrate                            
Cumene => Isopropyl Benzene
Cyclo Hexane C6H12 100% + - + + + + - - - + o 1
Cyclohexanole C6H11OH 100% o +/o + + + + - - - + + 1
Cyclohexanone C6H10O 100% - - + - + - +/o - - + + 1
Cyclohexyl Alcohol => Cyclohexanol
Cyclohexylamine C6H11NH2 100% n n n n + - n n n n + 2
Decahydronaphthaline C10H18 100% - +/o o + n o - - - o + 2
Decaline => Decahydronaphthalene                            
Dextrose => Glucose
Diacetonalcohol C6H12O2 100% - - + o + - + - - + + 1
Dibromoethane C2H4Br2 100% - - n + + + - - - - + 3
Dibutyl Ether C4H9OC4H9 100% - - + + + - o - - + + 2
Dibutyl Phthalate C16H22O4 100% - - + + + + +/o o + o + 2
Dibutylamine (C4H9)2NH 100% n n + + + - - n n + + 1
Dichloro Acetic Acid Cl2CHCOOH 100% - + + + + - + - o + + 1
Dichloro Benzene C6H4Cl2 100% - - o + + + - - - o + 2
Dichloro Butan C4H8Cl2 100% - - o + + + - - - o + 3
Dichloro Butene C4H6Cl2 100% - - o + + o - - - o + 3
Dichloro Ethane C2H4Cl2 100% - - o + + + - - o - + 3
Dichloro Ethylene C2H2Cl2 100% - - o + + o - - o - + 2
Dichloro Methane CH2Cl2 100% - - o o o + - - o - + 2
Dichloroisopropyl Ether (C3H6Cl)2O 100% - - o n + o o - - o + (2)
Dicyclohexylamine (C6H12)2NH 100% - - o n + - - - - o + 2
Diethyleneglycol C4H10O3 s + + + + + + + + + + + 1
Diethyleneglycolethyl Ether C8H18O3 100% n n + + + n +/o - o + + 1
Diethylether C2H5OC2H5 100% - - o + + - - - o o + 1
Diglycolic Acid C4H6O5 30% + + + + + + n + +/o + + 3
Dihexyl Phthalate C20H26O4 100% - - + + + - n o + + + (1)
Diisobutylketone C9H18O 100% - - + + + - + - - + + 1
Di-iso-nonyl Phthalate C26H42O4 100% - - + + + n n o + + + 1
Diisopropylketone C7H14O 100% - - + + + - + - - + + 1
Dimethyl Carbonate (CH3O)2CO 100% n n + + + + - n n + + 1
Dimethyl Ketone => Acetone
Dimethyl Phthalate   C10H10O4     100% - - + + + - +/o o + + + 1
Dimethylformamide HCON(CH3)2 100% - - + - + - + - +/o + + 1
Dimethylhydrazine H2NN(CH3)2 100% n n + n + - + n n + + 3
Dioctyl Phthalate C4H4(COOC8H17)2 100% - - + + + - +/o o + + + 1
Dioxane C4H8O2 100% - - o - + - +/o - - + + 1
Disodium Hydrogenphosphate Na2HPO4 s + + + + + + + + + + + 1
Disulfur Acid -- Oleum                            
Disulphur Dichloride S2Cl2 100% n n n + n + - - - n n
DMF => Dimethylformamide                            
Engine Oils 100 % n +/o + + + + - - - + + 2
Epsom salts => Magnesium Sulphate                          
Ethanol C2H5OH 100% - + + + + - + - + + + 1
Ethanol Amine HOC2H4NH2 100% o n + - + - +/o - o + + 1
Ethyl Acetate CH3COOC2H5 100% - - 35% + + - +/o - +/o + + 1
Ethyl Acrylate C2H3COOC2H5 100% - - + o + - +/o - - + + 2
Ethyl Benzene C6H5-C2H5 100% - - o + + o - - - o + 1
Ethyl Benzoate C6H5COOC2H5 100% n - + o + + - - - + + 1
Ethyl Bromide C2H5Br 100% - n + + n + - - o + + 2
Ethyl Chloroacetate ClCH2COOC2H5 100% - o + + + + - - - + + 2
Ethyl Chlorocarbonate ClCO2C2H5 100% n n n n n + - n n n n (2)
Ethyl Cyclopentane C5H4C2H5 100% + + + + + + - - - + + (1)
Ethylacetoacetate C6H10O3 100% n - + + + - +/o - +/o + + 1
Ethylacrylic Acid C4H7COOH 100% n n + + + n +/o n n + + (1)
Ethylene Diamine (CH2NH2)2 100% o o + - o - + n n + o 2
Ethylene Dibromide => Dibromoethane                            
Ethylene Dichloride => Dichloro Ethane
Ethylene Glycol => Glycol                            
Ethylenglycol Ethylether HOC2H4OC2H5 100% n n + + + n +/o - o + + 1
Ethylhexanol C8H16O 100% n +/o + + + + + - - + + 2
Fatty Acids R-COOH 100% + + + + + + o - o + + 1
Ferric Chloride FeCl3 s + + + + - + + + + + +/o 1
Ferric Nitrate Fe(NO3)3 s + + + + + + + + + + + 1
Ferric Phosphate FePO4 s + + + + + + + + + + + 1
Ferric Sulphate Fe2(SO4)3 s + + + + o + + + + + + 1
Ferrous Chloride FeCl2 s + + + + - + + + + + +/o 1
Ferrous Sulphate FeSO4 s + + + + + + + + + + + 1
Fixing Salt => Sodium Thiosulphate                            
Fluoro Benzene C6H5F 100% - - + + + o - - - o + 2
Fluoroboric Acid HBF4 35% + + + + o + + + - + + 1
Fluorosilicic Acid H2SiF6 100% + 30% 30% + o + + 25% o 40% +/o 2
Formaldehyde CH2O 40% + + + + + - +/o - - + + 2
Formalin => Formaldehyde
Formamide HCONH2 100% + - + + + + + n n + + 1
Formic Acid HCOOH s - +/o + + + - - +/o +/o + + 1
Furane C4H4O 100% - - + - + - n - - + + 3
Furane Aldehyde C5H5O2 100% n n n o + - +/o - - n n 2
Furfuryl Alcohol OC4H3CH2OH 100% - - + o + n +/o - - + + 1
Gallic Acid C6H2(OH)3COOH 5% + + + + + + +/o + + + + 1
Gasoline   100 % - - + + + + - - - + + 2
Glauber´s Salt => Sodium Sulphate
Glucose C6H12O6 s + + + + + + + + + + + 1
Glycerol C3H5(OH)3 100% + + + + + + + + + + + 1
Glycerol Triacetate C3H5(CH3COO)3 100% n n + + + - + n n + + 1
Glycine NH2CH2COOH 10% + + + + + + + + + + + 1
Glycol C2H4(OH)2 100% + + + + + + + + + + + 1
Glycolic Acid CH2OHCOOH 70% + 37% + + + + + + +/o + + 1
Gypsum => Calcium Sulphate                            
Heptane C7H16 100% + + + + + + - - - + + 1
Hexachloroplatinic Acid H2PtCl6 s n + + + - n + n n + - -
Hexanal C5H11CHO 100% n n + + + - +/o - - + + 1
Hexane C6H14 100% + + + + + + - - - + + 1
Hexanol C6H13OH 100% - - + + + n + - o + + 1
Hexantriol C6H9(OH)3 100% n n + + + + + n n + + 1
Hexene C6H12 100% n + + + + + - - - + + 1
Hydrazine Hydrate N2H4 * H2O s + + + + + n + - o + + 3
Hydrobromic Acid HBr 50% + + + + - - + + - + o 1
Hydrochloric Acid HCl 38% 32% + * + + - + o + o + o 1
Hydrofluoric Acid HF 80% - 40%
*
40% + - + o 40% - 40% +/o 1
Hydrogen Cyanide HCN s + + + + + + + + + + + 3
Hydrogen Peroxide H2O2 90% 40% 40%* 30% + + 30% 30% 30% + + + 1
Hydroiodic Acid HI s + + + + - - n + - + n 1
Hydroquinone C6H4(OH)2 s o + + + + + - + +/o + + 2
Hydroxylamine Sulphate (NH2OH)2 * H2SO4 10% + + + + + + + + + + + 2
Hypochlorous Acid HOCl s + + o + - + +/o + + o + (1)
Iodine I2 s o - + + - + +/o + + o +/o  
Iron Vitriol => Ferrous Sulphate
Isobutanol => Isobutyl Alcohol                            
Isobutyl Alcohol C2H5CH(OH)CH3 100% - + + + + + + - o + + 1
Isopropanol => Isopropyl Alcohol                            
Isopropyl Acetate             CH3COOCH(CH3)2 100% - - + + + - +/o - +/o + + 1
Isopropyl Alcohol (CH3)2CHOH 100% - +/o + + + + + - o + + 1
Isopropyl Benzene C6H5CH(CH3)2 100% - - o + + + - - - o + 1
Isopropyl Chloride CH3CHClCH3 80% - - o + + + - - o o +/o 2
Isopropyl Ether C6H14O 100% - - o + + - - - o o + 1
Kitchen Salt => Sodium Chloride                            
Lactic Acid C3H6O3 100% - + + + +/o + 10% - +/o + + 1
Lead Acetate Pb(CH3COO)2 s + + + + + + + + + + + 2
Lead Nitrate Pb(NO3)2 50% + + + + + + + + + + + 2
Lead Sugar => Lead Acetate                            
Lead Sulphate PbSO4 s + + + + + + + + + + + (2)
Lead Tetraethyl Pb(C2H5)4 100% + + + + + + - n n + + 3
Lime Milk => Calcium Hydroxide
Liquid Ammonia => Ammonium Hydroxide                            
Lithium Bromide LiBr s + + + + + + + + + + + 1
Lithium Chloride LiCl s + + + + - + + + + + n 1
Lunar Caustic => Silver Nitrate
Magnesium Carbonate MgCO3 s + + + + + + + + + + +/o 1
Magnesium Chloride MgCl2 s + + + + o + + + + + + 1
Magnesium Hydroxide Mg(OH)2 s + + + + + + + + + + + 1
Magnesium Nitrate Mg(NO3)2 s + + + + + + + + + + + 1
Magnesium Sulphate MgSO4 s + + + + + + + + + + +/o 1
Maleic Acid C4H4O4 s + + + + + + + - o + + 1
Malic Acid C4H6O5 s + + + + + + + + + + + 1
Manganese-II-Chloride MnCl2 s + + + + - + + + + + + 1
Manganese-II-Sulphate MnSO4 s + + + + + + + + + + + 1
MEK => Methyl Ethyl Ketone
Mercury Hg 100% + + + + + + + + + + + 3
Mercury-II-Chloride HgCl2 s + + + + - + + + + + + 3
Mercury-II-Cyanide Hg(CN)2 s + + + + + + + + + + + 3
Mercury-II-Nitrate Hg(NO3)2 s + + + + + + + + + + + 3
Mesityl Oxide C6H10O 100% - - n n + - +/o - - n + 1
Methacrylic Acid C3H5COOH 100% n n + + + o +/o - +/o + + 1
Methanol CH3OH 100% - - + + + o + - +/o + + 1
Methoxybutanol CH3O(CH2)4OH 100% - - + + + + o - o + + (1)
Methyl Acetate CH3COOCH3 60% - - + + + - +/o - +/o + + 2
Methyl Acrylate C2H3COOCH3 100% - - + + + - +/o - o + + 2
Methyl Benzoate C6H5COOCH3 100% - - + o + + - - - + + 2
Methyl Catechol C6H3(OH)2CH3 s + + + + + + - + +o + + (1)
Methyl Cellulose   s + + + + + + + + + + + 1
Methyl Chloroacetate ClCH2COOCH3 100% - o + + + o - - - + + 2
Methyl Cyclopentane C5H9CH3 100% + + + + + + - - - + + (1)
Methyl Dichloroacetate Cl2CHCOOCH3 100% - - + n + - n - - + + 2
Methyl Ethyl Ketone CH3COC2H5 100% - - + - + - + - - + + 1
Methyl Glycol C3H8O2 100% + + + + + - +/o + + + + 1
Methyl Isobutyl Ketone CH3COC4H9 100% - - + - + - o - - + + 1
Methyl Isopropyl Ketone CH3COC3H7 100% - - + - + - +/o - - + + 1
Methyl Methacrylate C3H5COOCH3 100% - - + + + - - - - + + 1
Methyl Oleate C17H33COOCH3 100% n n + + + + +/o n n + + 1
Methyl Salicylate HOC6H4COOCH3 100% - - + + + n +/o - - + + 1
Methylacetyl Acetate C5H8O3 100% - - + + + - +/o - o + + 2
Methylamine CH3NH2 32% + o + o + - + + + + + 2
Methylene Chloride => Dichloro Methane
Mirabilit => Sodium Sulphate                            
Morpholine C4H9ON 100% - - + - + n n - - + + 2
Muriatic Acid => Hydrochloric Acid                            
Natron => Sodium Bicarbonate
Nickel-II-Acetate (CH3COO)2Ni s + + + + + - + + + + + (2)
Nickel-II-Chloride NiCl2 s + + + + - + + + + + + 2
Nickel-II-Nitrate Ni(NO3)2 s + + + + + + + + + + +/o 2
Nickel-II-Sulphate NiSO4 s + + + + + + + + + + +/o 2
Nitrate of Lime => Calcium Nitrate                            
Nitric Acid HNO3 99% 10% 10%* 50% 65% 50% 65% 10% 35% 35% 50% 65% 1
Nitro Methane CH3NO2 100% - - + o + - +/o - - + + 2
Nitro Propane (CH3)2CHNO2 100% - - + n + - +/o - - + + 2
Nitro Toluene C6H4NO2CH3 100% - - + + + o - - - + + 2
Octane C8H18 100% o + + + + + - - - + + 1
Octanol C8H17OH 100% - - + + + + + - - + + 1
Octyl Cresol C15H24O 100% - - + + + o n - - + + (1)
Oil => Engine Oils                            
Oleum H2SO4 + SO3 s n - - - + + - + + - + 2
Orthophosphoric Acid => Phosphoric Acid                            
Oxalic Acid (COOH)2 s + + + + 10% + + +/o +/o + +/o 1
Pentane C5H12 100% + + + + + + - - - + + 1
Pentanol => Amyl Alcohol
Perchloric Acid HClO4 70% n 10% 10% + - + +/o o + + n 1
Perchloroethylene => Tetrachloro Ethylene
Perhydrol => Hydrogen Peroxide                            
Petroleum Ether  CnH2n+2 100% + +/o + + + + - - - + + 1
Phenole C6H5OH 100% - - + + + + - 10% + + + 2
Phenyl Ethyl Ether C6H5OC2H5 100% - - + n + - - - - + + 2
Phenyl Hydrazine C6H5NHNH2 100% - - o + + o - - - o + 2
Phosphoric Acid H3PO4 85% 50% + + + + + + + + + + 1
Phosphorous Oxychloride POCl3 100% - - + + n + + n n + + 1
Phosphorous Trichloride PCl3 100% - - + + + o + + +/o + + 1
Phthalic Acid C6H4(COOH)2 s + + + + + + + - + + + 1
Picric Acid C6H2(NO3)3OH s + + + + + + + + - + + 2
Piperidine C5H11N 100% - - n n + - - - - n + 2
Potash Alum => Potassium Aluminium Sulphate
Potassium Acetate CH3COOK s + + + + + + + + + + + 1
Potassium Aluminium Sulphate  KAl(SO4)2 s + + + + + + + + + + + 1
Potassium Bicarbonate KHCO3 40% + + + + + + + + + + +/o 1
Potassium Bifluoride KHF2 s n + + + + + + + + + + 1
Potassium Bisulphate KHSO4 5% + + + + + + + + + + + 1
Potassium Bitartrate KC4H5O6 s + + + + + + + + + + + 1
Potassium Borate KBO2 s + + + + + + + + + + + (1)
Potassium Bromate KBrO3 s + + + + + + + + + + + 2
Potassium Bromide KBr s + + + + 10% + + + + + 0,1 1
Potassium Carbonate K2CO3 s + + + + + + + 55% 55% + + 1
Potassium Chlorate KClO3 s + + + + + + + + + + + 2
Potassium Chloride KCl s + + + + - + + + + + +/o 1
Potassium Chromate K2CrO4 10% + + + + + + + + + + + 3
Potassium Chrome Sulphate KCr(SO4)2 s + + + + + + + + + + + 1
Potassium Cyanate KOCN s + + + + + + + + + + + 2
Potassium Cyanide KCN s + + + + 5% + + + + + 5% 3
Potassium Cyanoferrate II K4Fe(CN)6 s + + + + + + + + + + + 1
Potassium Cyanoferrate III K3Fe(CN)6 s + + + + + + + + + + + 1
Potassium Dichromate K2Cr2O7 s + + + + 25% + + + + + 10% 3
Potassium Fluoride KF s + + + + + + + + + + + 1
Potassium Hydroxyde KOH 50% + + + + + - + 10% 10% + + 1
Potassium Iodide KI s + + + + + + + + + + + 1
Potassium Nitrate KNO3 s + + + + + + + + + + + 1
Potassium Perchlorate KClO4 s + + + + n + + + + + + 1
Potassium Permanganate KMnO4 s + + + + + + + 6% 6% + + 2
Potassium Persulphate K2S2O8 s + + + + + + + + + + + 1
Potassium Phosphate KH2PO4 s + + + + + + + + + + + 1
Potassium Pyrochromate => Potassium Dichromate
Potassium Sulphate K2SO4 s + + + + + + + + + + + 1
Potassium Sulphite K2SO3 s + + + + + + + + + + + 1
Propionic Acid C2H5COOH 100% o + + + + + + - +/o + + 1
Propionitrile CH3CH2CN 100% n n + + + + - - - + + 2
Propyl Acetate CH3COOC3H7 100% - - + + + - +/o - - + + 1
Propylene Glycol CH3CHOHCH2OH 100% + + + + + + + + + + + 1
Prussic Acid => Hydrogen Cyanide                            
Pyridine C5H5N 100% - - o - + - - - o + + 2
Pyrrole C4H4NH 100% n        n + n + - - - - + + 2
Roman Vitriol => Copper Sulphate
Salicylic Acid HOC6H4COOH s + + + + + + + + + + +/o 1
Salmiac => Ammonium Chloride
Saltpeter => Potassium Nitrate                            
Silic Acid SiO2 * x H2O s + + + + + + + + + + + 1
Silver Bromide AgBr s + + + + +/o + + + + + + 1
Silver Chloride AgCl s + + + + - + + + + + +/o 1
Silver Nitrate AgNO3 s + + + + + + + + + + +/o 3
Slaked Lime => Calcium Hydroxide
Soda => Sodium Carbonate                            
Sodium Acetate NaCH3COO s + + + + + + + + + + + 1
Sodium Benzoate C6H5COONa s + + + + + + + + + + + 1
Sodium Bicarbonate NaHCO3 s + + + + + + + + + + + 1
Sodium Bisulphate NaHSO4 s + + + + + + + + + + + 1
Sodium Bisulphite NaHSO3 s + + + + + + + + + + + 1
Sodium Borate NaBO2 s + + + + + + + + + + + 1
Sodium Bromate NaBrO3 s + + + + + + + + + + + 3
Sodium Bromide NaBr s + + + + + + + + + + + 1
Sodium Carbonate Na2CO3 s + + + + +/o + + + + + + 1
Sodium Chlorate NaClO3 s + + + + + + + + + + + 2
Sodium Chloride NaCl s + + + + - + + + + + + 1
Sodium Chlorite NaClO2 24% + + + + 10% + + + + + 10% 2
Sodium Chromate Na2CrO4 s + + + + + + + + + + + 3
Sodium Cyanide NaCN s + + + + + + + + + + + 3
Sodium Dichromate Na2Cr2O7 s + + + + + + + + + + + 3
Sodium Dithionite Na2S2O4 s + 10% 10% + + n n + + 10% +/o 1
Sodium Fluoride NaF s + + + + 10% + + + + + + 1
Sodium Hydrogen Sulphate => Sodium Bisulphate                            
Sodium Hydroxide NaOH 50% + + + +
(60%/25 °C)
+ - + 10% 30% + + 1
Sodium Hypochlorite NaOCl + NaCl 12% + + o + - + + + + o > 10% 2
Sodium Iodide NaI s + + + + + + + + + + + 1
Sodium Metaphosphate (NaPO3)n s + + + + + + + + + + + 1
Sodium Nitrate NaNO3 s + + + + + + + + + + + 1
Sodium Nitrite NaNO2 s + + + + + + + + + + + 2
Sodium Oxalate Na2C2O4 s + + + + + + + + + + + 1
Sodium Perborate NaBO2*H2O2 s + +/o + + + + + + + + +/o 1
Sodium Perchlorate NaClO4 s + + + + 10% + + + + + 10% 1
Sodium Peroxide Na2O2 s + + + + + + + n n - + 1
Sodium Persulphate Na2S2O8 s n + + + + + + + + + + 1
Sodium Pyrosulphite Na2S2O5 s + + + + + n n + + + + 1
Sodium Salicylate C6H4(OH)COONa s + +/o + + + + + + + + + 1
Sodium Silicate Na2SiO3 s + + + + + + + + + + + 1
Sodium Sulphate Na2SO4 s + + + + + + + + + + + 1
Sodium Sulphide Na2S s + + + + + + + + + + + 2
Sodium Sulphite Na2SO3 s + + + + 50% + + + + + 50% 1
Sodium Tetraborate Na2B4O7 * 10 H2O s + + + + + + + + + + + 1
Sodium Thiosulphate Na2S2O3 s + + + + 25% + + + + + 25% 1
Sodium Tripolyphosphate Na5P3O10 s + + + + + +/o + + + + + 1
Starch (C6H10O5)n s + + + + + + n + + + + 1
Starch Gum   s + + + + + + + + + + + 1
Styrene C6H5CHCH2 100% - - o + + o - - - o + 2
Sublimate => Mercury-II-Chloride                            
Succinic Acid C4H6O4 s + + + + + + + + + + + 1
Sugar Syrup   s + + + + + + + + + + + 1
Sulphur Chloride => Disulphur Dichloride
Sulphuric Acid H2SO4 98% 30% 50% 85% + 20% + + 30% 30% 80% + 1
Sulphuric Acid, fuming --> Oleum
Sulphurous Acid H2SO3 s + + + + 10% + + + + + + (1)
Sulphuryl Chloride SO2Cl2 100% - - - o n + o - - - n 1
Tannic Acid C76H52O46 50% + + + + + + + + + + + 1
Tartaric Acid C4H6O6 s 50% + + + + + +/o + + + + 1
Tetrachloro Ethane C2H2Cl4 100% - - o + + o - - o o + 3
Tetrachloro Ethylene C2Cl4 100% - - o + + o - - o o + 3
Tetrachloromethane => Carbon Tetrachloride                            
Tetrahydro Furane C4H8O 100% - - o - + - - - - o + 1
Tetrahydro Naphthalene C10H12 100% - - - + + + - - - o + 3
Tetralin => Tetrahydro Naphthalene
THF => Tetrahydrofurane                            
Thionyl Chloride SOCl2 100% - - - + n + + + + - n 1
Thiophene C4H4S 100% n - o n + - - - - o + 3
Tin-II-Chloride SnCl2 s + o + + - + + + + + +/o 1
Tin-II-Sulphate SnSO4 s n + + + + + + + + + +/o (1)
Tin-IV-Chloride SnCl4 s n + + + - + + + + + + 1
Titanium Tetrachloride TiCl4 100% n n n + n o - n n n n 1
Toluene C6H5CH3 100% - - o + + o - - - o + 2
Toluene Diisocyanate C7H3(NCO)2 100% n n + + + - +/o n n + + 2
Tributyl Phosphate (C4H9)3PO4 100% n - + + + - + o + + + 1
Trichloro Ethane CCl3CH3 100% - - o + + + - - o o + 3
Trichloro Ethylene C2HCl3 100% - - o + +/o o - - o o + 3
Trichloro Methane => Chloroform                            
Trichloroacetaldehyde CCl3CH(OH)2 s - - o - + o o n n + + 2
Trichloroacetic Acid CCl3COOH 50% - + + + - - o + +/o + + 1
Tricresyl Phosphate (C7H7)3PO4 90% - - + n + o + o + + + 2
Triethanol Amine N(C2H4OH)3 100% + o + n + - +/o - o + + 1
Trilene => Trichloro Ethane
Trioctyl Phosphate (C8H17)3PO4 100% n - + + + o + o + + + 2
Trisodium Phosphate Na3PO4 s + + + + + + + + + + + 1
Urea CO(NH2)2 s + +/o + + + + + 20% 20% + + 1
Vinyl Acetate CH2=CHOOCCH3 100% - - + + + n n - +/o + + 2
Water Glass => Sodium Silicate                            
Xylene C6H4(CH3)2 100% - - - + + o - - - o + 2
Zinc Acetate (CH3COO)2Zn s + + + + + - + + + + + 1
Zinc Chloride ZnCl2 s + + + + - + + + + + n 1
Zinc Sulphate ZnSO4 s + + + + + + + + + + +/o 1

2. Overview Of The Resistance Of Soft PVC Hoses (Guttasyn ® ) To The Most Common Chemicals

      The data has been taken from relevant manufacturers’ literature and supplemented by our own tests and experience. As the resistance of a material also depends on other factors, especially pressure and operating conditions etc, this list should merely be regarded as an initial guide and does not claim to offer any guarantees. Take into consideration the fact that conventional dosing agents are largely compounds, the corrosiveness of which cannot simply be calculated by adding together the corrosiveness of each individual component. In cases such as these the material compatibility data produced by the chemical manufacturer must be read as a matter of priority when selecting a material. Safety data sheets do not provide this information and cannot therefore replace application-specific documentation.

This data applies to standard conditions (20 °C, 1013 mbar).

+  = resistant (ทนทานต่อสารเคมีระดับดีมาก)
o  = conditionally resistant(ไม่แนะนำและไม่อยู่ในรับประกัน) (Not covered by warranty)
 = not resistant(ไม่แนะนำและไม่อยู่ในรับประกัน) (Not covered by warranty)
Corrosive agent Concentration in %  Temperature in °C  Evaluation
Acetic acid 50 20 o
Acetic acid (wine vinegar)   20 o
Acetic acid (wine vinegar) 40 o
Acetic acid anhydride 100 20 -
Acetic acid, aqueous 6 20 +
Acetic acid, aqueous 6 40 o
Acetic acid, aqueous 6 60 o
Acetic ester 100 20 -
Acetone all 20 -
Acetylene 100 20 o
Acetylene chlorohydrin solution 20 -
Acetylene tetrabromide 100 20 -
Aluminium salts, aqueous all 40 +
Aluminium sulphate, aqueous all 60 +
Alums of all kinds, aqueous all 40 +
Ammonium salts all 60 +
Ammonium, aqueous 15 40 +
Ammonium, aqueous saturated 40 +
Aniline 100 20 -
Benzene 100 20 -
Benzine 100 20 o
Bisulphite, aqueous all 40 +
Bisulphite, aqueous all 60 o
Borax solution all 40 +
Borax solution all 60 o
Boric acid, aqueous all 60 +
Bromine, vaporous and liquid 20 +
Buna latex   20 +
Butadiene 100 20 -
Butanol 100 20 -
Butyl acetate 100 20 -
Butyric acid, aqueous 20 20 o
Butyric acid, aqueous conc. 20 -
Calcium chloride, aqueous all 60 +
Carbon disulphide 100 20 -
Carbonic acid all 40 +
Caustic potash aqueous 20 +
Caustic potash 6 40 +
Caustic potash 6 60 o
Caustic potash 15 20 +
Caustic potash 30 20 o
Caustic potash conc. 20 o
Caustic potash conc. 40 -
Chlorinated hydrocarbons all 20 -
Chlorine, gaseous, moist all 20 -
Chloromethyl 100 20 -
Chrome-alum, aqueous all 40 +
Chromic acid, aqueous 0,5-10 20 +
Copper sulphate, aqueous all 60 +
Creosote   20 -
Dextrin, aqueous saturated 60 +
Diesel oils, compressed oils 100 40 o
Diesel oils, compressed oils 100 60 -
Difluorodichloromethane 100 20 o
Ethanol 96 20 -
Ethyl acetate 100 20 -
Ethyl ether 100 20 -
Ethylene glycol 100 40 o
Ethylene glycol 100 60 -
Fats, animal and plant 100 20 -
Fats, aqueous suspension 20 o
Ferric chloride, aqueous all   +
Fixing bands, phat. 40 +
Formaldehyde, aqueous 30 20 o
Glacial acetic acid 100 -
Glucose, aqueous saturated 20 +
Glycerol 100 20 o
Glycol 100 20 o
Halogens all 20 -
Hydrochloric acid, aqueous 10 20 +
Hydrogen bromide all 40 +
Hydrogen peroxide to 30 20 +
Hydrogen sulphide, gaseous 100 20 o
Hydrogen sulphide, gaseous 100 40 -
Ink 30 +
Lead acetate, aqueous   20 +
Lubricating oil, spindle oil and similar 100 40 o
Lubricating oil, spindle oil and similar 100 60 -
Magnesium salts, aqueous all 60 +
Methyl alcohol 100 20 -
Methylene chloride 100 20 -
Monobromine-naphtaline 100 20 -
Nickel salts, aqueous all 60 +
Nitric acid aqueous 20 +
Nitric acid, aqueous 6.3 20 +
Nitric acid, aqueous 6.3 40 o
Nitric acid, aqueous 6.3 60 o
Nitric acid, aqueous 15 20 +
Nitric acid, aqueous 65 20 o
Nitric acid, aqueous 65 40 -
Nitrocellulose lacquer solid 20 -
Nitroglycerol 100 20 -
Oils => fats, diesel oil, Lubricating oil and similar
Oleum 10 20 -
Oxygen all 60 +
Ozone   20  
Perchloric acid all 20 o
Phenol, aqueous all 20 o
Phosphoric acid, aqueous 100 20 -
PMMA (acrylic glass) all 60 +
PMMA (acrylic glass) Spec. additives +
Potassium bichromate, aqueous saturated 20 +
Potassium ferri- and ferrocyanide all 60 +
Potassium persulphate, aqueous saturated 40 +
Potassium salts, aqueous all 60 +
Sea water   40 +
Sea water 60 o
Silver nitrate 10 60 +
Soap solution saturated 20 +
Soap solution saturated 60 o
Sodium chloride, aqueous all 60 +
Sodium hydroxide aqueous 20 +
Sodium hydroxide, aqueous 4 40 +
Sodium hydroxide, aqueous 4 60 o
Sodium hydroxide, aqueous 50 40 o
Sodium hydroxide, aqueous 50 60 -
Sodium hypochlorite 15 20 o
Sodium salts => Sodium chloride (common salt)      
Stauffer grease 100 40 o
Sulphur dioxide, gaseous all 40 o
Sulphuric acid to 60 60 o
Sulphuric acid 98 20 -
Tetrachloromethane 100 20 -
Toluene 100 20 -
Transformer oil 100 40 o
Transformer oil 100 60 -
Trichloroethylene 100 20 -
Urea, aqueous all 60 +
Urine 20 +
Water 100 20 +
Xylene 100 20 -
Zinc salts all 60 +