SUBMERSIBLE PUMP EBARA RIGHT Series

EBARA :RIGHT Series

ปั๊มจุ่ม (Submersible Pump) สามารถใช้งานสูบส่งน้ำสกปรก แม้กระทั่งน้ำ

ที่มีเศษของแข็งแขวนลอย หรือเส้นใยปะปนอยู่ สามารถใช้งานสูบน้ำทิ้ง, สูบของเหลวจากถัง

เก็บของเสียหรือถังอุจจาระ หรือใช้ในระบบสูบส่งน้ำเสียอัตโนมัติ มีสายไฟฟ้าชนิด H07 RN-F

ยาว 10 เมตร สามารถเลือกรุ่นที่มีสวิทซ์ลูกลอย(Float Switch) และรุ่นที่ไม่มี

 MODEL  Type Power Phase / Capacity  Head  Bore
HP  Voltage  L/min M. (Inch)
RIGHT 75  Manual  0.75  3/380  40-240  2-7.8 1 1/2”
RIGHT 100  Manual 1  3/380  40-240 2-9.5  1 1/2”
RIGHT 75 M (75 M SG)  Manual 0.75 1/220 40-240  2-7.8 1 1/2”
RIGHT 75 MA (75 M)  Auto 0.75 1/220 40-240  2-7.8 1 1/2”
RIGHT 100 M (100 M SG) Manual 1  1/220 40-240 2-9.5 1 1/2”
RIGHT 100 MA (100 M) Auto  1.0 1/220 40-240 2-9.5  1 1/2”

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden