Centrifugal Pump EBARA JESX-JEX Series

ปั๊มหอยโข่ง EBARA JESX-JEX Series ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิด Self-Priming Pump เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, ในการเกษตร, ในสวน, ใช้ล้างรถ, ล้างถัง, ระบายน้ำออกจากสระ, และการสูบส่งน้ำทั่วไป

Facebook
Twitter
Email
Print

Centrifugal Pump EBARA JESX-JEX Series

SPECIFICATIONS DATA

MODEL ขนาด
(เข้า x ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
ส่งสูง
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
ระบบไฟ
(V)
EBARA JESX 5 1″ x 1″ 5-45 11.5 – 28 0.5 3P 380V
EBARA JESX 6 1″ x 1″ 5-45 13.5 – 31.5 0.6 3P 380V
EBARA JESX 8 1″ x 1″ 5-45 16 – 37 0.8 3P 380V
EBARA JEX 80 1 1/4″ x 1″ 5-70 18 – 39 0.8 3P 380V
EBARA JEX 100 1 1/4″ x 1″ 5-70 21 – 43 1 3P 380V
EBARA JEX 120 1 1/4″ x 1″ 5-70 24 – 47 1.2 3P 380V
EBARA JEX 150 1 1/4″ x 1″ 5-75 29 – 56 1.5 3P 380V

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden