Sewage Pump STAC -self

STAC – SELF 

การใช้งาน

  • ใช้ในการสูบน้ำเสีย
  • ของเหลวที่มีกากใยในงานอุตสาหกรรม
  • การระบายน้ำท่วม
  • การบำบัดน้ำหรืองานในระบบนิเวศ

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden