ใบพัดปั๊มน้ำหอยโข่ง 3 ประเภท

การทำงานของปั๊มหอยโข่งจะต้องประกอบไปด้วยการทำงานร่วมกันของหลายส่วน โดยหนึ่งในองค์ประกอบหรือชิ้นส่วนที่เป็นส่วนสำคัญ คือ ใบพัด โดยใบพัดปั๊มน้ำหอยโข่ง สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ใบพัดแบบปิด (Closed Impeller), ใบพัดแบบกึ่งเปิด (Semi-open Impeller) และ ใบพัดแบบเปิด (Open Impeller) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ใบพัดแบบปิด (Closed Impeller)

เป็นรูปแบบใบพัดที่นำใช้งานกันทั่วไปของปั๊มหอยโข่ง โดยใช้แผ่นเหล็ก 2 ชิ้น ประกบครีบใบพัดทำให้เกิดช่องว่างเพื่อรองรับการไหลของของเหลว นอกจากนั้นยังทำให้ประสิทธิภาพของการไหลดีกว่าใบพัดประเภทอื่นๆ แต่ใบพัดลักษณะนี้รองรับเพียงประเภทของเหลวที่เป็นน้ำสะอาดเพียงเท่านั้น ตัวอย่างการใช้งาน
  • การประปาและระบบสูบน้ำสะอาด
  • ระบบสูบน้ำสถานที่พักผ่อนต่าง ๆ
  • ระบบชลประทาน
ใบพัดปั๊มน้ำหอยโข่ง

      เป็นรูปแบบใบพัดที่จะต่างจากใบพัดแบบปิดเพียงเล็กน้อย โดยใช้แผ่นเหล็กประกบใบพัดทำให้เกิดช่องว่าง โดยส่วนของแผ่นเหล็กที่ติดกับครีบใบพัดจะลดลงเหลือ 1 ชิ้น ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานน้อยกว่าใบพัดแบบปิด และสามารถรองรับการไหลของของเหลวที่มีอนุภาคของแข็งปะปนได้บางส่วน รวมถึงรองรับของเหลวที่มีความหนืดได้ด้วย

ตัวอย่างการใช้งาน

  • ระบบสูบน้ำสกปรกทั่วไป
  • ระบายน้ำเสียที่มีสิ่งปฎิกูลต่างๆที่เจือปน
ใบพัดปั๊มน้ำหอยโข่ง

     เป็นรูปแบบใบพัดที่มีเพียงครีบใบพัดอย่างเดียว และไม่มีแผ่นเหล็กยึดจึงเป็นใบพัดแบบเปิด สามารถให้ตะกอนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไหลผ่านได้ แต่ด้วยลักษณะของใบพัดทำให้รับแรงกระแทกจากของเหลวได้น้อยกว่าทั้ง 2 รูปแบบแรก ทำให้ปั๊มเหล่านี้มีขนาดที่เล็กและมีประสิทธิภาพน้อยกว่า ส่งผลทำให้ความถี่ของมอเตอร์ที่ใช้จะต้องมีขนาดที่ลดลง เพื่อป้องกันการแตกหักของใบพัดและเครื่องจะไม่สามารถใช้งานได้

ตัวอย่างงานการใช้งาน

  • ระบบโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
  • ระบบสูบน้ำเสียจากการทำอาหาร ที่มีเศษอาหารเจือปนน้อยไปจนถึงมาก
  • ระบบสูบน้ำเสียศูนย์อาหาร ที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจจะมี เศษอาหาร ฝาขวดน้ำ ไหลลงมาที่ปบริเวณใบพัดได้
ใบพัดปั๊มน้ำหอยโข่ง

     การเลือกใช้ใบพัดปั๊มน้ำหอยโข่งแต่ละประเภทมีลักษณะที่คล้ายกันกับการเลือกใบพัดในปั๊มน้ำทั่วไป แต่จะต้องเจาะจงรายละเอียดของเหลวที่เราต้องการสูบเป็นพิเศษ โดยต้องดูเพิ่มเติมในเรื่องของอนุภาคของแข็งที่ปะปนมาในของเหลว และความหนืดของของเหลวร่วมด้วย

YOUTUBE : YONGHONG

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม