การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การประมง ถือว่าเป็นพื้นฐานวิถีชีวิต รวมถึงการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทย ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากรายได้ของประเทศส่วนใหญ่มาจากผลผลิตของการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การประมง ซึ่งในปัจจุบันได้มีเรื่องของการพัฒนานวัตกรรม พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้มาทำให้การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์ง่ายมากขึ้น ทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน ประหยัดแรงได้แต่ช่วยทำให้ได้ผลกำไร ผลประกอบการเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งทางบริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด มีสินค้าที่จะนำมาช่วยให้วิธีการทำงานสะดวกมากขึ้น

ติดต่อแผนก ปั๊มน้ำ
@waterpump

ติดต่อแผนก รอก
@hoist