ประเภทของเครนโครงสร้าง

ประเภทของ เครนโครงสร้าง (Type of structural crane)

เครนโครงสร้าง Crane เป็นเครื่องจักรที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักมาก แต่วัสดุควรมีรูปร่างแข็งแรง ถ้าเป็นวัสดุที่อ่อนตัวง่ายหรือเป็นของเหลวต้องบรรจุ อยู่ในภาชนะที่แข็งแรง เครนโครงสร้าง ใช้เคลื่อนย้ายวัสดุขึ้น ลงในแนวดิ่ง แล้วเคลื่อนที่ไปมาโดยรอบหรือตามทิศทางที่กำหนดไว้ โดยที่การออกแบบเครนนั้น จะใช้คานตรงกลางของเครนเป็นที่รับน้ำหนักของการยก ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการออกแบบให้แข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน

โดยทั่วไปในอุตสาหกรรม จะใช้รูปแบบของเครน เป็นตัวแบ่งประเภทของเครนตามลักษณะของเครนที่รับน้ำหนัก ซึ่งประเภทของเครนจะถูกแบ่งประเภท ได้ดังนี้

เครนราง Overhead Cranes 1

เครนราง ( Overhead Cranes )

เครนขาสูง Gantry Cranes

เครนขาสูง (Gantry Cranes)

เครนขาสูงแบบข้างเดียว Semi Gantry Cranes 1

เครนขาสูงแบบข้างเดียว (Semi Gantry Cranes)

เครนติดผนังยื่นแขนหมุน Wall Jib Cranes 1

เครนติดผนังยื่นแขนหมุน (Wall Jib Cranes)

เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน Piller Jib Cranes 1

เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน (Piller Jib Cranes)

เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง Underhung Cranes 1

เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง (Underhung Cranes)

ในปัจจุบันมี การใช้งานเครน เป็นจำนวนมากตามสภาวะเศรษฐกิจ ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเครนจะเป็นเครื่องทุ่นแรง และอำนวยความสะดวก และที่สำคัญในการดำเนินงาน ในด้านของงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของเครน เป็นข่าวตลอดเวลา ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้มีการกำหนดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ.2554 นั้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานทดสอบ โดยให้วิศวกรวิชาชีพเป็นผู้ดำเนินการ (วิศวกรเครื่องกล) เพื่อจัดทำข้อมูลรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครนให้ทางนายจ้าง นำไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานทุกรายในสถานประกอบกิจการต่าง ๆ

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel 02-618-3000 , 02-036-3000
Hotline 088-008-2293
yonghongth

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม