สีและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย

             สีและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety Symbols) ในโรงงานเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากโรงงานมักจะมีเครื่องจักร สารเคมี และวัสดุที่เป็นอันตรายซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจสีและสัญลักษณ์ของความปลอดภัยเฉพาะสถานที่ใช้ในอุตสาหกรรมและที่ทำงานของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์ของสีและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety Symbols)

 • แสดงให้ทราบถึงอันตรายหรือความปลอดภัยที่มีอยู่ในพื้นที่
 • ชี้บ่งตำแหน่งหรือสถานที่ ที่มีอันตราย
 • ชี้แจง – แจ้งให้ทราบถึงคำสั่งถึงคำแนะนำ
 • เตือนให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
 • แสดงให้ทราบถึงตำแหน่งเครื่องมือฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง
 • แสดงให้ทราบถึงข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ หรือข้อห้าม

สีเพื่อความปลอดภัย (Safety colors)

สีเพื่อความปลอดภัย ความหมาย การใช้งาน สีตัด
สีแดง หยุด 1.เครื่องหมายหยุด 2.เครื่องหมายห้าม สีขาว
สีน้ำเงิน บังคับให้ต้องปฏิบัติ 1.เครื่องหมายบังคับ 2.เครื่องหมายเตือน สีขาว
สีเขียว ภาวะความปลอดภัย 1.ทางหนี 2.ทางออกฉุกเฉิน
3.หน่วยปฐมพยาบาล 4.เครื่องหมายนิเทศแสดงภาวะปลอดภัย
สีขาว
สีเหลือง ระวังมีอันตราย

1.ชี้บ่งว่ามีอันตราย เช่น ไฟ วัตถุระเบิด
2.ชี้บ่งถึงเขตอันตราย ทางผ่านที่มีอันตราย เครื่องกีดขวาง

สีขาว

สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety sign)

รูปทรงเรขาคณิต ความหมาย สีเพื่อความปลอดภัย สีตัด สีของสัญลักษณ์ภาพ ตัวอย่างของใช้งาน

Safety Symbolsแถบวงกลมพร้อม แถบเฉียง

ห้าม สีแดง สีขาว สีดำ Safety SymbolsSafety Symbols

Safety Symbols 
วงกลม

บังคับให้ปฏิบัติ สีฟ้า สีขาว สีขาว Safety SymbolsSafety Symbols
Safety Symbols
สามเหลี่ยมด้านเท่า
เตือน สีเหลือง สีดำ สีดำ Safety SymbolsSafety Symbols

Safety Symbols
สี่เหลี่ยมจตุรัส

สภาวะปลอดภัย สีเขียว สีขาว สีขาว Safety SymbolsSafety Symbols
 Safety Symbols
สี่เหลี่ยมจตุรัส
อุปกรณ์เกี่ยวกับ   อัคคีภัย สีแดง สีขาว สีขาว Safety SymbolsSafety Symbols

รูปแบบการกำหนดสีและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety Symbols)

พื้นที่อันตราย ให้ใช้สีเพื่อความปลอดภัยสีเหลืองและตัดด้วยดำ

สีและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย

พื้นที่เขตหวงห้าม หรือพื้นที่เก็บอุปกรณ์ผจญเพลิง ให้ใช้สีเพื่อความปลอดภัยสีแดงและตัดด้วยสีขาว

สีและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย

พื้นที่บังคับให้ปฏิบัติ ให้ใช้สีเพื่อความปลอดภัยสีฟ้าและตัดด้วยสีขาว

สีและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย

พื้นที่แสดงสภาวะปลอดภัย ให้ใช้สีเพื่อความปลอดภัยสีเขียวและตัดด้วยสีขาว

สีและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย

มาตรการที่ใช้สีและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety Symbols) ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้

 1. ใช้นโยบายด้านความปลอดภัย : กำหนดและบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงกฎและแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการวัตถุอันตราย การใช้เครื่องจักร และการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
 2. จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย : จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอแก่พนักงานทุกคนเกี่ยวกับการจัดการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์อย่างเหมาะสม และการใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้อง
 3. ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำ : ตรวจสอบสถานที่โรงงาน อุปกรณ์ และเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อระบุและจัดการกับอันตรายด้านความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
 4. ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัย : เพื่อป้องกันและจัดการอันตรายจากอัคคีภัย เช่น สัญญาณเตือนไฟไหม้ สปริงเกลอร์ และถังดับเพลิง
 5. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) : จัดเตรียม PPE เช่น ถุงมือ แว่นตานิรภัย หมวกนิรภัย และเครื่องช่วยหายใจให้กับพนักงานที่ทำงานในพื้นที่อันตรายหรือจัดการกับวัตถุอันตราย
 6. บำรุงรักษาเครื่องจักร : บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้อยู่ในสภาพการทำงานที่เหมาะสม
 7. ตรวจสอบการสัมผัสสารเคมี : ตรวจสอบและควบคุมการสัมผัสสารเคมีอันตรายโดยการบังคับใช้การระบายอากาศที่เหมาะสม จำกัดเวลาการสัมผัส และจัดให้มีการฝึกอบรมที่เหมาะสม

               การนำมาตรการเหล่านี้ไปใช้ในโรงงานที่มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในการทำงาน เช่น รอกโซ่ไฟฟ้า เครนโครงสร้าง ในการเคลื่อนย้ายของหนัก ยิ่งต้องมีการทำความเข้าต่อสัญลักษณ์ต่างๆในโรงงานเพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเสียชีวิตได้อย่างมาก และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับพนักงาน
               แต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่าง คือ ตัวอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่นำมาใช้งานต้องมีคุณภาพ ทางบริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่นำเข้าละจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปั๊มน้ำ ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ รอกโซ่ไฟฟ้า เครนโครงสร้าง และสินค้าที่ใช้งานอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพอีกมากมาย พร้อมรับออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ทั้งระบบการทำงาน และการดูแลหลังการขายพร้อมอะไหล่ให้บริการ หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะ

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม