ชุด Booster Pump System ต้องมีอะไรบ้าง

Booster Pump

วาล์วพิเศษ
(Special valve)

มาตราวัดแรงดัน
(Prassure Gauge)

Prassure-Gauge

ท่อร่วมด้านทางจ่าย
(Header)

วาล์วกันไหลย้อน
(Check Valve)

valve

วาล์ว
(Gate Valve)

ท่อร่วมด้านทางสูบ
(Head)

โครงฐานเหล็ก

เครื่องสูบน้ำห่อยโข่ง

centrifugal pump map

ตู้ควบคุม
(Control Cabinet)

ถังแรงดัน
(Diaphragm Tank)

pressure tank

เพรชเชอร์สวิตซ์
(Pressure Switch)

pressure switch

บทความที่เกี่ยวข้อง